https://www.tns-counter.ru/V13a****bbdo_ad/ru/UTF-8/tmsec=bbdo_cid1024523-posid1371353/%25aw_random%25
 
Ваш проводник в мире грузовых перевозок
Деловой портал о грузовых перевозках — новости, мнения, экспертиза.
_Canvas
(function (lib, img, cjs, ss, an) { var p; // shortcut to reference prototypes lib.webFontTxtInst = {}; var loadedTypekitCount = 0; var loadedGoogleCount = 0; var gFontsUpdateCacheList = []; var tFontsUpdateCacheList = []; lib.ssMetadata = []; lib.updateListCache = function (cacheList) { for(var i = 0; i < cacheList.length; i++) { if(cacheList[i].cacheCanvas) cacheList[i].updateCache(); } }; lib.addElementsToCache = function (textInst, cacheList) { var cur = textInst; while(cur != exportRoot) { if(cacheList.indexOf(cur) != -1) break; cur = cur.parent; } if(cur != exportRoot) { var cur2 = textInst; var index = cacheList.indexOf(cur); while(cur2 != cur) { cacheList.splice(index, 0, cur2); cur2 = cur2.parent; index++; } } else { cur = textInst; while(cur != exportRoot) { cacheList.push(cur); cur = cur.parent; } } }; lib.gfontAvailable = function(family, totalGoogleCount) { lib.properties.webfonts[family] = true; var txtInst = lib.webFontTxtInst && lib.webFontTxtInst[family] || []; for(var f = 0; f < txtInst.length; ++f) lib.addElementsToCache(txtInst[f], gFontsUpdateCacheList); loadedGoogleCount++; if(loadedGoogleCount == totalGoogleCount) { lib.updateListCache(gFontsUpdateCacheList); } }; lib.tfontAvailable = function(family, totalTypekitCount) { lib.properties.webfonts[family] = true; var txtInst = lib.webFontTxtInst && lib.webFontTxtInst[family] || []; for(var f = 0; f < txtInst.length; ++f) lib.addElementsToCache(txtInst[f], tFontsUpdateCacheList); loadedTypekitCount++; if(loadedTypekitCount == totalTypekitCount) { lib.updateListCache(tFontsUpdateCacheList); } }; // symbols: (lib.Arenda = function() { this.initialize(img.Arenda); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,240,212); (lib.bg = function() { this.initialize(img.bg); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,1000,150); (lib.Lizing = function() { this.initialize(img.Lizing); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,237,160); (lib.White = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer 1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.rf(["#FFFFFF","rgba(255,255,255,0)"],[0,1],0,0,0,0,0,50.7).s().p("AlhFiQiSiTAAjPQAAjOCSiTQCTiSDOAAQDPAACTCSQCSCTAADOQAADPiSCTQiTCSjPAAQjOAAiTiSg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-50,-50,100,100); (lib.LizingTXT = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer 1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#ED1650").s().p("AgXBDQgKgFgGgJQgLgQAAglQAAgWADgNQAGgSAMgIQAMgJATAAQAVAAALAIQARAMAAAfIggAAQgBgPgDgGQgEgGgJAAQgKAAgEANQgEALAAAWQAAAdAFAJQAFAJAIAAQAMAAADgMQACgHAAgNIAgAAQAAAXgHAMQgHALgJAFQgKAFgSAAQgOAAgJgEg"); this.shape.setTransform(222.9,-10.5); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#ED1650").s().p("AgpAyQgKgQAAgiQAAgfAJgQQAMgXAfAAQAiAAALAaQAGAOAAAcIAAAHIhEAAQAAAZAEAJQAEAJAKAAQAQAAABgaIAgAAQgBAOgGANQgKAWghAAQgeAAgMgVgAgLgoQgFAIAAARIAiAAQAAgSgDgHQgEgHgJAAQgJAAgEAHg"); this.shape_1.setTransform(211.3,-10.5); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#ED1650").s().p("AApBDIAAhxIgVBxIgmAAIgVhxIAABxIghAAIAAiFIA3AAIATByIARhyIA2AAIAACFg"); this.shape_2.setTransform(197.3,-10.5); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#ED1650").s().p("AgyBwIBJjfIAcAAIhJDfg"); this.shape_3.setTransform(184.1,-10.4); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#ED1650").s().p("AgpBOQgHgOAAgkQAAgjAFgVQAFgWALgKQAKgJAhgNIAOgGIAJgHIAAAaQgCAGgEADQgHAFgaAIQgQAGgFAFQgDAFgCALIAIgMQADgDAGgDQAIgDAJAAQAVAAAKANQAGAHACALQACAKAAAVQAAAWgBAMQgCAMgEAJQgJAUghAAQgeAAgLgSgAgNgKQgCAEAAAIIgBAcQAAAbADAIQAEAJAJAAQAHAAADgDQAEgDABgHQABgLAAgTIAAgVIgBgPIgCgHQgDgHgKAAQgJAAgEAJg"); this.shape_4.setTransform(174.6,-13.1); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#ED1650").s().p("AgrBZIAAgZIAKABQALAAAEgJQADgGAAgEIgmiHIAkAAIAOBDQADAOACAUIABAAQAAgUADgPIAOhCIAjAAIgiCAQgFAUgFALQgFALgIAEQgJAFgPAAIgRgBg"); this.shape_5.setTransform(163,-8.2); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#ED1650").s().p("AgzBbIAAiyIAhAAIAAAGIAAADIgBAJQAEgLAIgFQAHgFAMAAQAXAAAKATQAHAQABAhQgBAkgIARQgLATgWAAQgUAAgIgSIAAAQIAAArgAgPgzQgDAIAAAWQAAAaADAJQAEAKALAAQAJAAAEgKQAFgKAAgXQAAgYgEgJQgEgMgKAAQgLAAgEANg"); this.shape_6.setTransform(151.4,-8.4); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#ED1650").s().p("AAFATIgFgIIgEAIIgHAKIgKgIIAHgKIAFgHIgIgCIgMgDIAFgNIALAEIAIAEIAAgKIAAgMIAMAAIAAAMIgBAKIAIgDIAMgFIAEANIgMADIgHACIAFAHIAHAKIgKAIg"); this.shape_7.setTransform(135.8,-21.1); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#ED1650").s().p("AgwA+QgEgKgBgNQgBgOAAgXQAAgbACgQQACgPAGgLQANgXAhAAQAeAAANAWQAGAJACAQQACAPABAZQAAApgHATQgEAQgNAKQgMAIgWAAQghAAgNgdgAgQgvQgCALAAApQAAAeACAOQADASANAAQAOAAADgSQACgPABgjQgBgogDgMQgDgNgNAAQgNAAgDATg"); this.shape_8.setTransform(126.7,-12.5); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#ED1650").s().p("AgwA+QgDgKgCgNQgBgOgBgXQAAgbACgQQADgPAGgLQANgXAhAAQAeAAANAWQAFAJADAQQADAPAAAZQgBApgFATQgFAQgNAKQgMAIgWAAQghAAgNgdgAgRgvQgCALAAApQABAeACAOQADASANAAQAOAAADgSQADgPAAgjQAAgogEgMQgEgNgMAAQgMAAgFATg"); this.shape_9.setTransform(114.7,-12.5); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#ED1650").s().p("AgvA+QgFgKgBgNQgCgOABgXQAAgbABgQQADgPAGgLQAOgXAfAAQAfAAANAWQAFAJADAQQADAPgBAZQAAApgFATQgGAQgMAKQgMAIgVAAQgjAAgLgdgAgRgvQgBALAAApQgBAeADAOQADASANAAQAOAAADgSQADgPgBgjQABgogEgMQgEgNgMAAQgNAAgEATg"); this.shape_10.setTransform(102.7,-12.5); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#ED1650").s().p("Ag1BZQgBgXAKgSQAFgLAGgIIAhgfQAKgKADgIQAEgHAAgLQAAgagRAAQgKAAgFAIQgEAIAAASIgiAAQAAgZAIgNQANgUAgAAQA1AAABAyQAAAZgOAPQgHAIgWAUQgKAJgDAGQgEAFgEAJIgDADIANAAIA3AAIAAAbg"); this.shape_11.setTransform(84.6,-12.7); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#ED1650").s().p("Ag2AkIAiAAQABARAFAGQAEAIAKAAQATAAAAgdQAAgSgHgIQgGgEgQgBIgFAAIAAgWQAPAAAEgCQAMgFAAgVQAAgXgRAAQgJAAgEAHQgFAGAAAPIghAAQAAg0A0AAQAZAAANAMQANALAAAXQAAAWgNAKQgGAFgIACQALACAIAGQAMALAAAWQAAAZgNAPQgOAPgdAAQg1AAAAg3g"); this.shape_12.setTransform(72.6,-12.5); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#ED1650").s().p("AAABYIAAh8IgiAAIAAgXQAWAAAJgHQALgHACgOIAZAAIAACvg"); this.shape_13.setTransform(59.4,-12.6); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#ED1650").s().p("AgQBDIAAhsIgeAAIAAgZIBdAAIAAAZIgeAAIAABsg"); this.shape_14.setTransform(43.4,-10.5); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#ED1650").s().p("AgdBBQgMgHgGgQQgFgPAAgbQAAgTADgNQADgNAHgIQAHgJAKgEQAKgEAOAAQAbAAAMAQQAMARAAAlQAAAkgMAQQgGAKgLAEQgJAFgPAAQgTAAgKgGgAgOgkQgDALAAAZQgBAaAEAKQAEALAKAAQAKAAAEgLQAEgKAAgaQAAgagEgKQgDgKgLAAQgKAAgEAKg"); this.shape_15.setTransform(32.2,-10.5); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AglBDIAAiFIBLAAIAAAZIgpAAIAABsg"); this.shape_16.setTransform(16.1,-10.5); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOBDIAAg9IgbAAIAAA9IgiAAIAAiFIAiAAIAAAwIAbAAIAAgwIAiAAIAACFg"); this.shape_17.setTransform(4.4,-10.5); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATBDIAAhiIgWBiIgyAAIAAiFIAjAAIAABoIAXhoIAwAAIAACFg"); this.shape_18.setTransform(-8.4,-10.5); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgoA0QgEgHgCgSIAeAAQACAWAOAAQAQAAAAgUQgBgKgFgEQgEgEgKgBIgKAAIAAgWIAJAAQAKAAAEgEQAFgFgBgKQAAgHgEgFQgDgFgGAAQgOAAgCAUIgeAAQACgTAKgKQALgMAYAAQAsAAAAAkQgBANgFAHQgGAGgOADQAQADAGAGQAGAHAAAQQAAAVgMAKQgMALgXAAQgdAAgLgSg"); this.shape_19.setTransform(-20.7,-10.5); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATBDIAAhiIgXBiIgwAAIAAiFIAiAAIAABoIAXhoIAxAAIAACFg"); this.shape_20.setTransform(-32.7,-10.5); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhABAQAOAAAEgCQAIgFAAgaIAAh5IBnAAIAACyIgkAAIAAiVIgfAAIAABVQAAAqgRAPQgGAGgIACQgIABgXAAg"); this.shape_21.setTransform(-47.1,-12.5); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-107,-30.3,389,34.2); (lib.lizing = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer 1 this.instance = new lib.Lizing(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-118.5,-80); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-118.5,-80,237,160); (lib.BlackBG = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer 1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#000000").s().p("Eg53AJoIAAzPMBzvAAAIAATPg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-370.4,-61.6,740.8,123.2); (lib.ArendaTXT = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer 1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#ED1650").s().p("AgXBDQgKgFgGgJQgLgQAAglQAAgWADgNQAGgSAMgIQAMgJATAAQAVAAALAIQARAMAAAfIggAAQgBgPgDgGQgEgGgJAAQgKAAgEANQgEALAAAWQAAAdAFAJQAFAJAIAAQAMAAADgMQACgHAAgNIAgAAQAAAXgHAMQgHALgJAFQgKAFgSAAQgOAAgJgEg"); this.shape.setTransform(223.8,-10.5); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#ED1650").s().p("AgpAyQgKgQAAgiQAAgfAJgQQAMgXAfAAQAiAAALAaQAGAOAAAcIAAAHIhEAAQAAAZAEAJQAEAJAKAAQAQAAABgaIAgAAQgBAOgGANQgKAWghAAQgeAAgMgVgAgLgoQgFAIAAARIAiAAQAAgSgDgHQgEgHgJAAQgJAAgEAHg"); this.shape_1.setTransform(212.1,-10.5); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#ED1650").s().p("AAoBDIAAhxIgTBxIgmAAIgXhxIAABxIggAAIAAiFIA3AAIATByIARhyIA2AAIAACFg"); this.shape_2.setTransform(198.1,-10.5); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#ED1650").s().p("AgyBwIBJjfIAcAAIhJDfg"); this.shape_3.setTransform(185,-10.4); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#ED1650").s().p("AgpBOQgHgOAAgkQAAgjAFgVQAFgWALgKQAKgJAhgNIAOgGIAJgHIAAAaQgCAGgEADQgHAFgaAIQgQAGgFAFQgDAFgCALIAIgMQADgDAGgDQAIgDAJAAQAVAAAKANQAGAHACALQACAKAAAVQAAAWgBAMQgCAMgEAJQgJAUghAAQgeAAgLgSgAgNgKQgCAEAAAIIgBAcQAAAbADAIQAEAJAJAAQAHAAADgDQAEgDABgHQABgLAAgTIAAgVIgBgPIgCgHQgDgHgKAAQgJAAgEAJg"); this.shape_4.setTransform(175.5,-13.1); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#ED1650").s().p("AgsBZIAAgZIALABQALAAAEgJQADgGAAgEIgniHIAlAAIAPBDQACAOABAUIABAAQACgUADgPIAMhCIAjAAIghCAQgFAUgGALQgEALgIAEQgJAFgQAAIgRgBg"); this.shape_5.setTransform(163.9,-8.2); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#ED1650").s().p("Ag0BbIAAiyIAiAAIAAAGIAAADIgBAJQAFgLAHgFQAHgFALAAQAXAAAKATQAJAQAAAhQAAAkgKARQgLATgWAAQgTAAgJgSIABAQIAAArgAgQgzQgCAIAAAWQAAAaADAJQAFAKAKAAQAJAAAFgKQADgKAAgXQAAgYgCgJQgFgMgKAAQgLAAgFANg"); this.shape_6.setTransform(152.3,-8.4); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#ED1650").s().p("AAFATIgEgIIgFAIIgHAKIgLgIIAHgKIAHgHIgJgCIgMgDIAEgNIAMAEIAIAEIAAgKIAAgMIAMAAIAAAMIAAAKIAGgDIANgFIAEANIgMADIgIACIAGAHIAHAKIgKAIg"); this.shape_7.setTransform(136.7,-21.1); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#ED1650").s().p("AgvA+QgFgKgBgNQgBgOgBgXQABgbABgQQADgPAGgLQAOgXAfAAQAfAAANAWQAFAJADAQQACAPAAAZQAAApgFATQgGAQgMAKQgMAIgVAAQgjAAgLgdgAgRgvQgBALAAApQAAAeACAOQADASANAAQAOAAADgSQACgPAAgjQABgogEgMQgDgNgNAAQgMAAgFATg"); this.shape_8.setTransform(127.5,-12.5); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#ED1650").s().p("AgwA+QgEgKgBgNQgBgOAAgXQAAgbACgQQACgPAGgLQAOgXAgAAQAeAAANAWQAGAJACAQQACAPAAAZQABApgHATQgEAQgNAKQgMAIgVAAQgjAAgMgdgAgQgvQgCALAAApQAAAeACAOQADASANAAQAOAAADgSQACgPAAgjQAAgogDgMQgDgNgNAAQgNAAgDATg"); this.shape_9.setTransform(115.5,-12.5); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#ED1650").s().p("AgwA+QgDgKgCgNQgCgOAAgXQAAgbADgQQACgPAGgLQANgXAhAAQAeAAANAWQAFAJADAQQADAPAAAZQgBApgGATQgFAQgMAKQgMAIgWAAQghAAgNgdgAgQgvQgDALAAApQAAAeADAOQADASANAAQAOAAADgSQADgPAAgjQAAgogEgMQgDgNgNAAQgNAAgDATg"); this.shape_10.setTransform(103.5,-12.5); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#ED1650").s().p("AgiBXQACgOAFgXQAFgWAHgSQAIgTAJgSQAKgTAIgKIhJAAIAAgeIBsAAIAAAbQgUAbgPAqQgOAqgDAjg"); this.shape_11.setTransform(85.5,-12.5); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#ED1650").s().p("AAFBYIAAglIg+AAIAAgdIA6htIAnAAIAABuIASAAIAAAcIgSAAIAAAlgAgBgdIgcA0IAjAAIAAgtQAAgRACgMQgEAMgFAKg"); this.shape_12.setTransform(73.5,-12.6); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#ED1650").s().p("AAABYIAAh8IgiAAIAAgXQAWAAAJgHQALgHACgOIAZAAIAACvg"); this.shape_13.setTransform(60.2,-12.6); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#ED1650").s().p("AgQBDIAAhsIgeAAIAAgZIBdAAIAAAZIgeAAIAABsg"); this.shape_14.setTransform(44.2,-10.5); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#ED1650").s().p("AgdBBQgMgHgFgQQgGgPAAgbQAAgTADgNQADgNAHgIQAHgJAKgEQAKgEANAAQAcAAAMAQQAMARAAAlQAAAkgLAQQgIAKgJAEQgLAFgPAAQgRAAgLgGgAgNgkQgFALAAAZQABAaADAKQAEALAKAAQAKAAAEgLQAEgKAAgaQAAgagDgKQgFgKgKAAQgKAAgDAKg"); this.shape_15.setTransform(33,-10.5); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgqA9QgJgLAAgTQAAgUAKgKQAHgHAYgFIARgFQAEgCADgCQACgEAAgHQAAgQgQAAQgIAAgEAFQgEAFAAAMIgfAAQAAgVAJgKQAMgOAbAAQAiAAAJASQADAEAAAGIABATIAAA6QAAAYAEAIIghAAQgDgJAAgHQgJAUgYAAQgQAAgJgKgAgBAGQgJADgEAFQgDAFAAAJQAAASAOAAQAJAAAGgIIADgHIABgMIAAgJIABgLQgEACgOAFg"); this.shape_16.setTransform(14.9,-10.5); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAsBTIgGggIhNAAIgGAgIgQAAIAAg3IACAAQAPACABgsIAAhEIBaAAIAABuIAPAAIAAA3gAgIgNQgBAPgEAKQgEAJgKAHIAoAAIAAhVIgVAAg"); this.shape_17.setTransform(2.6,-8.9); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOBDIAAg9IgbAAIAAA9IgiAAIAAiFIAiAAIAAAwIAbAAIAAgwIAiAAIAACFg"); this.shape_18.setTransform(-10.2,-10.5); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpAyQgKgQAAgiQAAgfAJgQQAMgXAfAAQAiAAALAaQAGAOAAAcIAAAHIhEAAQAAAZAEAJQAEAJAKAAQAQAAABgaIAgAAQgBAOgGANQgKAWghAAQgeAAgMgVgAgLgoQgFAIAAARIAiAAQAAgSgDgHQgEgHgJAAQgJAAgEAHg"); this.shape_19.setTransform(-22.3,-10.5); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgzBbIAAiyIAgAAIAAAGIAAADIAAAJQAFgLAHgFQAHgFAMAAQAXAAAKATQAHAQAAAhQAAAkgJARQgKATgWAAQgUAAgIgSIAAAQIAAArgAgPgzQgDAIAAAWQAAAaAEAJQADAKALAAQAJAAAEgKQAEgKABgXQgBgYgDgJQgEgMgKAAQgLAAgEANg"); this.shape_20.setTransform(-34.1,-8.4); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAfBZIgJgmIgsAAIgJAmIgmAAIAvixIAtAAIAuCxgAgCgtIgEATIgLAxIAjAAIgLgwIgCgHIgCgNIgCgRIgBAAIgCARg"); this.shape_21.setTransform(-47.5,-12.7); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-107,-30.3,389,34.2); (lib.arenda = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer 1 this.instance = new lib.Arenda(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-120,-106); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-120,-106,240,212); // stage content: (lib.MAN_BannerAnimatic_1000x150 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // White this.instance = new lib.White("synched",0); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(492.5,76.6,0.068,0.068,0,180,0); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(118).to({_off:false},0).wait(1).to({scaleX:3.87,scaleY:3.87,x:492.4,alpha:0.071},0).wait(1).to({scaleX:7.68,scaleY:7.68,x:492.2,alpha:0.143},0).wait(1).to({scaleX:11.48,scaleY:11.48,x:492.1,y:76.7,alpha:0.214},0).wait(1).to({scaleX:15.28,scaleY:15.28,x:491.9,alpha:0.286},0).wait(1).to({scaleX:19.09,scaleY:19.09,x:491.8,alpha:0.357},0).wait(1).to({scaleX:22.89,scaleY:22.89,x:491.7,y:76.8,alpha:0.429},0).wait(1).to({scaleX:26.7,scaleY:26.7,x:491.5,alpha:0.5},0).wait(1).to({scaleX:30.5,scaleY:30.5,x:491.4,y:76.9,alpha:0.571},0).wait(1).to({scaleX:34.3,scaleY:34.3,x:491.2,alpha:0.643},0).wait(1).to({scaleX:38.11,scaleY:38.11,x:491.1,alpha:0.714},0).wait(1).to({scaleX:41.91,scaleY:41.91,x:491,y:77,alpha:0.786},0).wait(1).to({scaleX:45.72,scaleY:45.72,x:490.8,alpha:0.857},0).wait(1).to({scaleX:49.52,scaleY:49.52,x:490.7,y:77.1,alpha:0.929},0).wait(1).to({scaleX:53.32,scaleY:53.32,x:490.6,alpha:1},0).wait(1).to({alpha:0.938},0).wait(1).to({alpha:0.875},0).wait(1).to({alpha:0.813},0).wait(1).to({alpha:0.75},0).wait(1).to({alpha:0.688},0).wait(1).to({alpha:0.625},0).wait(1).to({alpha:0.563},0).wait(1).to({alpha:0.5},0).wait(1).to({alpha:0.438},0).wait(1).to({alpha:0.375},0).wait(1).to({alpha:0.313},0).wait(1).to({alpha:0.25},0).wait(1).to({alpha:0.188},0).wait(1).to({alpha:0.125},0).wait(1).to({alpha:0.063},0).wait(1).to({alpha:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({scaleX:0.07,scaleY:0.07,x:492.5,y:76.6},0).wait(1).to({scaleX:3.87,scaleY:3.87,x:492.4,alpha:0.071},0).wait(1).to({scaleX:7.68,scaleY:7.68,x:492.2,alpha:0.143},0).wait(1).to({scaleX:11.48,scaleY:11.48,x:492.1,y:76.7,alpha:0.214},0).wait(1).to({scaleX:15.28,scaleY:15.28,x:491.9,alpha:0.286},0).wait(1).to({scaleX:19.09,scaleY:19.09,x:491.8,alpha:0.357},0).wait(1).to({scaleX:22.89,scaleY:22.89,x:491.7,y:76.8,alpha:0.429},0).wait(1).to({scaleX:26.7,scaleY:26.7,x:491.5,alpha:0.5},0).wait(1).to({scaleX:30.5,scaleY:30.5,x:491.4,y:76.9,alpha:0.571},0).wait(1).to({scaleX:34.3,scaleY:34.3,x:491.2,alpha:0.643},0).wait(1).to({scaleX:38.11,scaleY:38.11,x:491.1,alpha:0.714},0).wait(1).to({scaleX:41.91,scaleY:41.91,x:491,y:77,alpha:0.786},0).wait(1).to({scaleX:45.72,scaleY:45.72,x:490.8,alpha:0.857},0).wait(1).to({scaleX:49.52,scaleY:49.52,x:490.7,y:77.1,alpha:0.929},0).wait(1).to({scaleX:53.32,scaleY:53.32,x:490.6,alpha:1},0).wait(1).to({alpha:0.938},0).wait(1).to({alpha:0.875},0).wait(1).to({alpha:0.813},0).wait(1).to({alpha:0.75},0).wait(1).to({alpha:0.688},0).wait(1).to({alpha:0.625},0).wait(1).to({alpha:0.563},0).wait(1).to({alpha:0.5},0).wait(1).to({alpha:0.438},0).wait(1).to({alpha:0.375},0).wait(1).to({alpha:0.313},0).wait(1).to({alpha:0.25},0).wait(1).to({alpha:0.188},0).wait(1).to({alpha:0.125},0).wait(1).to({alpha:0.063},0).wait(1).to({alpha:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({scaleX:0.07,scaleY:0.07,x:492.5,y:76.6},0).wait(1).to({scaleX:3.87,scaleY:3.87,x:492.4,alpha:0.071},0).wait(1).to({scaleX:7.68,scaleY:7.68,x:492.2,alpha:0.143},0).wait(1).to({scaleX:11.48,scaleY:11.48,x:492.1,y:76.7,alpha:0.214},0).wait(1).to({scaleX:15.28,scaleY:15.28,x:491.9,alpha:0.286},0).wait(1).to({scaleX:19.09,scaleY:19.09,x:491.8,alpha:0.357},0).wait(1).to({scaleX:22.89,scaleY:22.89,x:491.7,y:76.8,alpha:0.429},0).wait(1).to({scaleX:26.7,scaleY:26.7,x:491.5,alpha:0.5},0).wait(1).to({scaleX:30.5,scaleY:30.5,x:491.4,y:76.9,alpha:0.571},0).wait(1).to({scaleX:34.3,scaleY:34.3,x:491.2,alpha:0.643},0).wait(1).to({scaleX:38.11,scaleY:38.11,x:491.1,alpha:0.714},0).wait(1).to({scaleX:41.91,scaleY:41.91,x:491,y:77,alpha:0.786},0).wait(1).to({scaleX:45.72,scaleY:45.72,x:490.8,alpha:0.857},0).wait(1).to({scaleX:49.52,scaleY:49.52,x:490.7,y:77.1,alpha:0.929},0).wait(1).to({scaleX:53.32,scaleY:53.32,x:490.6,alpha:1},0).wait(1).to({alpha:0.938},0).wait(1).to({alpha:0.875},0).wait(1).to({alpha:0.813},0).wait(1).to({alpha:0.75},0).wait(1).to({alpha:0.688},0).wait(1).to({alpha:0.625},0).wait(1).to({alpha:0.563},0).wait(1).to({alpha:0.5},0).wait(1).to({alpha:0.438},0).wait(1).to({alpha:0.375},0).wait(1).to({alpha:0.313},0).wait(1).to({alpha:0.25},0).wait(1).to({alpha:0.188},0).wait(1).to({alpha:0.125},0).wait(1).to({alpha:0.063},0).wait(1).to({alpha:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({scaleX:0.07,scaleY:0.07,x:492.5,y:76.6},0).wait(1).to({scaleX:3.87,scaleY:3.87,x:492.4,alpha:0.071},0).wait(1).to({scaleX:7.68,scaleY:7.68,x:492.2,alpha:0.143},0).wait(1).to({scaleX:11.48,scaleY:11.48,x:492.1,y:76.7,alpha:0.214},0).wait(1).to({scaleX:15.28,scaleY:15.28,x:491.9,alpha:0.286},0).wait(1).to({scaleX:19.09,scaleY:19.09,x:491.8,alpha:0.357},0).wait(1).to({scaleX:22.89,scaleY:22.89,x:491.7,y:76.8,alpha:0.429},0).wait(1).to({scaleX:26.7,scaleY:26.7,x:491.5,alpha:0.5},0).wait(1).to({scaleX:30.5,scaleY:30.5,x:491.4,y:76.9,alpha:0.571},0).wait(1).to({scaleX:34.3,scaleY:34.3,x:491.2,alpha:0.643},0).wait(1).to({scaleX:38.11,scaleY:38.11,x:491.1,alpha:0.714},0).wait(1).to({scaleX:41.91,scaleY:41.91,x:491,y:77,alpha:0.786},0).wait(1).to({scaleX:45.72,scaleY:45.72,x:490.8,alpha:0.857},0).wait(1).to({scaleX:49.52,scaleY:49.52,x:490.7,y:77.1,alpha:0.929},0).wait(1).to({scaleX:53.32,scaleY:53.32,x:490.6,alpha:1},0).wait(1).to({alpha:0.938},0).wait(1).to({alpha:0.875},0).wait(1).to({alpha:0.813},0).wait(1).to({alpha:0.75},0).wait(1).to({alpha:0.688},0).wait(1).to({alpha:0.625},0).wait(1).to({alpha:0.563},0).wait(1).to({alpha:0.5},0).wait(1).to({alpha:0.438},0).wait(1).to({alpha:0.375},0).wait(1).to({alpha:0.313},0).wait(1).to({alpha:0.25},0).wait(1).to({alpha:0.188},0).wait(1).to({alpha:0.125},0).wait(1).to({alpha:0.063},0).wait(1).to({alpha:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).wait(1).to({scaleX:0.07,scaleY:0.07,x:492.5,y:76.6},0).wait(1).to({scaleX:3.87,scaleY:3.87,x:492.4,alpha:0.071},0).wait(1).to({scaleX:7.68,scaleY:7.68,x:492.2,alpha:0.143},0).wait(1).to({scaleX:11.48,scaleY:11.48,x:492.1,y:76.7,alpha:0.214},0).wait(1).to({scaleX:15.28,scaleY:15.28,x:491.9,alpha:0.286},0).wait(1).to({scaleX:19.09,scaleY:19.09,x:491.8,alpha:0.357},0).wait(1).to({scaleX:22.89,scaleY:22.89,x:491.7,y:76.8,alpha:0.429},0).wait(1).to({scaleX:26.7,scaleY:26.7,x:491.5,alpha:0.5},0).wait(1).to({scaleX:30.5,scaleY:30.5,x:491.4,y:76.9,alpha:0.571},0).wait(1).to({scaleX:34.3,scaleY:34.3,x:491.2,alpha:0.643},0).wait(1).to({scaleX:38.11,scaleY:38.11,x:491.1,alpha:0.714},0).wait(1).to({scaleX:41.91,scaleY:41.91,x:491,y:77,alpha:0.786},0).wait(1).to({scaleX:45.72,scaleY:45.72,x:490.8,alpha:0.857},0).wait(1).to({scaleX:49.52,scaleY:49.52,x:490.7,y:77.1,alpha:0.929},0).wait(1).to({scaleX:53.32,scaleY:53.32,x:490.6,alpha:1},0).wait(1).to({alpha:0.938},0).wait(1).to({alpha:0.875},0).wait(1).to({alpha:0.813},0).wait(1).to({alpha:0.75},0).wait(1).to({alpha:0.688},0).wait(1).to({alpha:0.625},0).wait(1).to({alpha:0.563},0).wait(1).to({alpha:0.5},0).wait(1).to({alpha:0.438},0).wait(1).to({alpha:0.375},0).wait(1).to({alpha:0.313},0).wait(1).to({alpha:0.25},0).wait(1).to({alpha:0.188},0).wait(1).to({alpha:0.125},0).wait(1).to({alpha:0.063},0).wait(1).to({alpha:0},0).wait(1)); // LizingTXT this.instance_1 = new lib.LizingTXT("synched",0); this.instance_1.parent = this; this.instance_1.setTransform(973,88.3); this.instance_1.alpha = 0; this.instance_1._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_1).wait(167).to({_off:false},0).wait(1).to({regX:87.2,regY:-11.6,x:997,y:76.7,alpha:0.059},0).wait(1).to({x:941.3,alpha:0.118},0).wait(1).to({x:892.5,alpha:0.176},0).wait(1).to({x:850.2,alpha:0.235},0).wait(1).to({x:813.9,alpha:0.294},0).wait(1).to({x:783.2,alpha:0.353},0).wait(1).to({x:757.6,alpha:0.412},0).wait(1).to({x:736.7,alpha:0.471},0).wait(1).to({x:719.9,alpha:0.529},0).wait(1).to({x:706.8,alpha:0.588},0).wait(1).to({x:697,alpha:0.647},0).wait(1).to({x:690,alpha:0.706},0).wait(1).to({x:685.3,alpha:0.765},0).wait(1).to({x:682.4,alpha:0.824},0).wait(1).to({x:680.9,alpha:0.882},0).wait(1).to({x:680.4,alpha:0.941},0).wait(1).to({x:680.3,alpha:1},0).wait(1).to({regX:0,regY:0,x:593.1,y:88.3},0).to({_off:true},52).wait(306)); // ArendaTXT this.instance_2 = new lib.ArendaTXT("synched",0); this.instance_2.parent = this; this.instance_2.setTransform(28.1,88.2,1,1,0,0,0,-0.1,-0.1); this.instance_2.alpha = 0; this.instance_2._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_2).wait(149).to({_off:false},0).wait(1).to({regX:87.2,regY:-11.6,x:147.9,y:76.7,alpha:0.059},0).wait(1).to({x:176.6,alpha:0.118},0).wait(1).to({x:201.8,alpha:0.176},0).wait(1).to({x:223.5,alpha:0.235},0).wait(1).to({x:242.2,alpha:0.294},0).wait(1).to({x:258,alpha:0.353},0).wait(1).to({x:271.2,alpha:0.412},0).wait(1).to({x:282,alpha:0.471},0).wait(1).to({x:290.6,alpha:0.529},0).wait(1).to({x:297.3,alpha:0.588},0).wait(1).to({x:302.4,alpha:0.647},0).wait(1).to({x:306,alpha:0.706},0).wait(1).to({x:308.4,alpha:0.765},0).wait(1).to({x:309.9,alpha:0.824},0).wait(1).to({x:310.7,alpha:0.882},0).wait(1).to({x:311,alpha:0.941},0).wait(1).to({alpha:1},0).wait(1).to({regX:-0.1,regY:-0.1,x:223.7,y:88.2},0).to({_off:true},70).wait(306)); // lizing this.instance_3 = new lib.lizing("synched",0); this.instance_3.parent = this; this.instance_3.setTransform(494.1,90.8,0.064,0.064); this.instance_3._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_3).wait(50).to({_off:false},0).wait(1).to({scaleX:0.08,scaleY:0.08,x:497.9,y:90.4},0).wait(1).to({scaleX:0.09,scaleY:0.09,x:501.8,y:90.1},0).wait(1).to({scaleX:0.11,scaleY:0.11,x:505.6,y:89.8},0).wait(1).to({scaleX:0.12,scaleY:0.12,x:509.5,y:89.5},0).wait(1).to({scaleX:0.13,scaleY:0.13,x:513.3,y:89.2},0).wait(1).to({scaleX:0.15,scaleY:0.15,x:517.1,y:88.9},0).wait(1).to({scaleX:0.16,scaleY:0.16,x:521,y:88.6},0).wait(1).to({scaleX:0.17,scaleY:0.17,x:524.8,y:88.2},0).wait(1).to({scaleX:0.19,scaleY:0.19,x:528.7,y:87.9},0).wait(1).to({scaleX:0.2,scaleY:0.2,x:532.5,y:87.6},0).wait(1).to({scaleX:0.21,scaleY:0.21,x:536.3,y:87.3},0).wait(1).to({scaleX:0.23,scaleY:0.23,x:540.2,y:87},0).wait(1).to({scaleX:0.24,scaleY:0.24,x:544,y:86.7},0).wait(1).to({scaleX:0.26,scaleY:0.26,x:547.9,y:86.4},0).wait(1).to({scaleX:0.27,scaleY:0.27,x:551.7,y:86.1},0).wait(1).to({scaleX:0.28,scaleY:0.28,x:555.5,y:85.7},0).wait(1).to({scaleX:0.3,scaleY:0.3,x:559.4,y:85.4},0).wait(1).to({scaleX:0.31,scaleY:0.31,x:563.2,y:85.1},0).wait(1).to({scaleX:0.32,scaleY:0.32,x:567.1,y:84.8},0).wait(1).to({scaleX:0.34,scaleY:0.34,x:570.9,y:84.5},0).wait(1).to({scaleX:0.35,scaleY:0.35,x:574.8,y:84.2},0).wait(1).to({scaleX:0.36,scaleY:0.36,x:578.6,y:83.9},0).wait(1).to({scaleX:0.38,scaleY:0.38,x:582.4,y:83.5},0).wait(1).to({scaleX:0.39,scaleY:0.39,x:586.3,y:83.2},0).wait(1).to({scaleX:0.41,scaleY:0.41,x:590.1,y:82.9},0).wait(1).to({scaleX:0.42,scaleY:0.42,x:594,y:82.6},0).wait(1).to({scaleX:0.43,scaleY:0.43,x:597.8,y:82.3},0).wait(1).to({scaleX:0.45,scaleY:0.45,x:601.6,y:82},0).wait(1).to({scaleX:0.46,scaleY:0.46,x:605.5,y:81.7},0).wait(1).to({scaleX:0.47,scaleY:0.47,x:609.3,y:81.4},0).wait(1).to({scaleX:0.49,scaleY:0.49,x:613.2,y:81},0).wait(1).to({scaleX:0.5,scaleY:0.5,x:617,y:80.7},0).wait(1).to({scaleX:0.51,scaleY:0.51,x:620.8,y:80.4},0).wait(1).to({scaleX:0.53,scaleY:0.53,x:624.7,y:80.1},0).wait(1).to({scaleX:0.54,scaleY:0.54,x:628.5,y:79.8},0).wait(1).to({scaleX:0.56,scaleY:0.56,x:632.4,y:79.5},0).wait(1).to({scaleX:0.57,scaleY:0.57,x:636.2,y:79.2},0).wait(1).to({scaleX:0.58,scaleY:0.58,x:640.1,y:78.8},0).wait(1).to({scaleX:0.6,scaleY:0.6,x:643.9,y:78.5},0).wait(1).to({scaleX:0.61,scaleY:0.61,x:647.7,y:78.2},0).wait(1).to({scaleX:0.62,scaleY:0.62,x:651.6,y:77.9},0).wait(1).to({scaleX:0.64,scaleY:0.64,x:655.4,y:77.6},0).wait(1).to({scaleX:0.65,scaleY:0.65,x:659.3,y:77.3},0).wait(1).to({scaleX:0.66,scaleY:0.66,x:663.1,y:77},0).wait(1).to({scaleX:0.68,scaleY:0.68,x:666.9,y:76.7},0).wait(1).to({scaleX:0.69,scaleY:0.69,x:670.8,y:76.3},0).wait(1).to({scaleX:0.7,scaleY:0.71,x:674.6,y:76},0).wait(1).to({scaleX:0.72,scaleY:0.72,x:678.5,y:75.7},0).wait(1).to({scaleX:0.73,scaleY:0.73,x:682.3,y:75.4},0).wait(1).to({startPosition:0},0).to({_off:true},33).wait(410)); // arenda this.instance_4 = new lib.arenda("synched",0); this.instance_4.parent = this; this.instance_4.setTransform(129.7,91.8,0.013,0.013); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_4).wait(1).to({scaleX:0.03,scaleY:0.03,x:133.5,y:91.6},0).wait(1).to({scaleX:0.04,scaleY:0.04,x:137.2,y:91.4},0).wait(1).to({scaleX:0.06,scaleY:0.06,x:141,y:91.2},0).wait(1).to({scaleX:0.07,scaleY:0.07,x:144.7,y:91},0).wait(1).to({scaleX:0.08,scaleY:0.08,x:148.5,y:90.8},0).wait(1).to({scaleX:0.1,scaleY:0.1,x:152.2,y:90.6},0).wait(1).to({scaleX:0.11,scaleY:0.11,x:156,y:90.4},0).wait(1).to({scaleX:0.13,scaleY:0.13,x:159.8,y:90.2},0).wait(1).to({scaleX:0.14,scaleY:0.14,x:163.5,y:90},0).wait(1).to({scaleX:0.15,scaleY:0.15,x:167.3,y:89.8},0).wait(1).to({scaleX:0.17,scaleY:0.17,x:171,y:89.6},0).wait(1).to({scaleX:0.18,scaleY:0.18,x:174.8,y:89.4},0).wait(1).to({scaleX:0.2,scaleY:0.2,x:178.5,y:89.2},0).wait(1).to({scaleX:0.21,scaleY:0.21,x:182.3,y:89},0).wait(1).to({scaleX:0.22,scaleY:0.23,x:186.1,y:88.8},0).wait(1).to({scaleX:0.24,scaleY:0.24,x:189.8,y:88.6},0).wait(1).to({scaleX:0.25,scaleY:0.25,x:193.6,y:88.4},0).wait(1).to({scaleX:0.27,scaleY:0.27,x:197.3,y:88.2},0).wait(1).to({scaleX:0.28,scaleY:0.28,x:201.1,y:88},0).wait(1).to({scaleX:0.3,scaleY:0.3,x:204.8,y:87.8},0).wait(1).to({scaleX:0.31,scaleY:0.31,x:208.6,y:87.6},0).wait(1).to({scaleX:0.32,scaleY:0.32,x:212.4,y:87.4},0).wait(1).to({scaleX:0.34,scaleY:0.34,x:216.1,y:87.2},0).wait(1).to({scaleX:0.35,scaleY:0.35,x:219.9,y:87},0).wait(1).to({scaleX:0.37,scaleY:0.37,x:223.6,y:86.8},0).wait(1).to({scaleX:0.38,scaleY:0.38,x:227.4,y:86.6},0).wait(1).to({scaleX:0.39,scaleY:0.39,x:231.1,y:86.4},0).wait(1).to({scaleX:0.41,scaleY:0.41,x:234.9,y:86.2},0).wait(1).to({scaleX:0.42,scaleY:0.42,x:238.7,y:86},0).wait(1).to({scaleX:0.44,scaleY:0.44,x:242.4,y:85.8},0).wait(1).to({scaleX:0.45,scaleY:0.45,x:246.2,y:85.6},0).wait(1).to({scaleX:0.46,scaleY:0.47,x:249.9,y:85.4},0).wait(1).to({scaleX:0.48,scaleY:0.48,x:253.7,y:85.2},0).wait(1).to({scaleX:0.49,scaleY:0.49,x:257.4,y:85},0).wait(1).to({scaleX:0.51,scaleY:0.51,x:261.2,y:84.8},0).wait(1).to({scaleX:0.52,scaleY:0.52,x:265,y:84.6},0).wait(1).to({scaleX:0.54,scaleY:0.54,x:268.7,y:84.4},0).wait(1).to({scaleX:0.55,scaleY:0.55,x:272.5,y:84.2},0).wait(1).to({scaleX:0.56,scaleY:0.56,x:276.2,y:84},0).wait(1).to({scaleX:0.58,scaleY:0.58,x:280,y:83.8},0).wait(1).to({scaleX:0.59,scaleY:0.59,x:283.7,y:83.6},0).wait(1).to({scaleX:0.61,scaleY:0.61,x:287.5,y:83.4},0).wait(1).to({scaleX:0.62,scaleY:0.62,x:291.3,y:83.2},0).wait(1).to({scaleX:0.63,scaleY:0.64,x:295,y:83},0).wait(1).to({scaleX:0.65,scaleY:0.65,x:298.8,y:82.8},0).wait(1).to({scaleX:0.66,scaleY:0.66,x:302.5,y:82.6},0).wait(1).to({scaleX:0.68,scaleY:0.68,x:306.3,y:82.4},0).wait(1).to({scaleX:0.69,scaleY:0.69,x:310,y:82.2},0).wait(1).to({scaleX:0.7,scaleY:0.71,x:313.8,y:82},0).wait(1).to({startPosition:0},0).to({_off:true},83).wait(410)); // Layer 2 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgXB9IAAgsIAvAAIAAAsgAgRA4IgGhjIAAhRIAvAAIAABRIgGBjg"); this.shape.setTransform(779.8,75.8); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpBbQgRgKgIgWQgIgVAAgmQABgbAEgSQAEgTAKgLQAJgMAPgGQAOgFATAAQAnAAARAXQARAWAAA1QAAAygRAXQgJAOgPAGQgNAGgXAAQgZAAgOgIgAgTgyQgGAOABAkQgBAkAFAOQAGAQAOAAQAOAAAGgPQAFgPAAgkQAAglgFgOQgFgOgPAAQgOAAgFAPg"); this.shape_1.setTransform(766.3,78.9); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATBeIAAhVIgmAAIAABVIgwAAIAAi7IAwAAIAABEIAmAAIAAhEIAxAAIAAC7g"); this.shape_2.setTransform(749.1,78.9); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag6BHQgNgXAAgwQAAgsAMgXQAQgfAtAAQAvAAAPAkQAJAUAAAnIAAAKIhgAAQAAAjAGANQAFANAOAAQAYAAAAgmIAtAAQAAAVgJARQgPAfguAAQgrAAgQgcgAgQg4QgHALAAAYIAwAAQABgagGgKQgFgKgNAAQgNAAgFALg"); this.shape_3.setTransform(732.3,78.9); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAWBeIAAhJQgUASgWAAQgxAAAAg9IAAhHIAwAAIAAA4QAAAUACAGQAFAMAOAAQAMAAAKgNIAAhRIAwAAIAAC7g"); this.shape_4.setTransform(715.4,78.9); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAbBeIAAiKIggCKIhFAAIAAi7IAxAAIAACSIAgiSIBEAAIAAC7g"); this.shape_5.setTransform(698.4,78.9); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATBeIAAhVIgmAAIAABVIgwAAIAAi7IAwAAIAABEIAmAAIAAhEIAxAAIAAC7g"); this.shape_6.setTransform(680.5,78.9); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag7BVQgNgOAAgbQAAgcAOgOQAKgKAhgIIAZgHQAFgCAEgEQADgEAAgLQAAgXgWAAQgMAAgFAIQgGAHAAAQIgrAAQAAgdAMgOQASgTAmAAQAuAAAOAZQADAGABAIIABAbIAABSQAAAgAGAMIgvAAQgDgMAAgLQgOAcggAAQgYAAgMgOgAgDAJQgMAEgFAHQgEAGAAANQAAAZATAAQAOAAAIgLQADgFABgFIABgQIAAgMIABgRQgGAEgUAHg"); this.shape_7.setTransform(663.2,78.9); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhICAIAAj6IAuAAIAAAIIAAAFIgBAMQAHgPALgIQAJgHARAAQAgAAAOAcQAKAVABAuQAAA0gNAXQgPAcgfAAQgcAAgMgaIABAWIAAA9gAgWhIQgDAMAAAeQAAAlAEAMQAHAPAOAAQANAAAGgPQAGgOAAggQAAgigEgMQgGgRgPAAQgQAAgGASg"); this.shape_8.setTransform(646.4,81.8); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag0BeIAAi7IBpAAIAAAjIg5AAIAACYg"); this.shape_9.setTransform(631.7,78.9); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpBbQgRgKgHgWQgJgVABgmQgBgbAFgSQAFgTAJgLQAJgMAOgGQAOgFAUAAQAnAAAQAXQASAWgBA1QAAAygQAXQgKAOgNAGQgPAGgVAAQgaAAgOgIgAgTgyQgFAOgBAkQAAAkAFAOQAGAQAOAAQAOAAAGgPQAFgPABgkQgBglgFgOQgFgOgPAAQgOAAgFAPg"); this.shape_10.setTransform(615.7,78.9); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag6BHQgOgXAAgwQAAgsANgXQAQgfAtAAQAvAAAPAkQAJAUgBAnIAAAKIheAAQAAAjAEANQAGANAOAAQAYAAAAgmIAtAAQgBAVgIARQgPAfgvAAQgpAAgRgcgAgRg4QgFALAAAYIAvAAQAAgagFgKQgFgKgNAAQgMAAgHALg"); this.shape_11.setTransform(590.8,78.9); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAbBeIAAiKIggCKIhFAAIAAi7IAxAAIAACSIAgiSIBEAAIAAC7g"); this.shape_12.setTransform(573.6,78.9); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATBeIAAhVIgmAAIAABVIgwAAIAAi7IAwAAIAABEIAmAAIAAhEIAxAAIAAC7g"); this.shape_13.setTransform(555.8,78.9); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag6BHQgOgXAAgwQABgsAMgXQAQgfAtAAQAvAAAPAkQAIAUAAAnIAAAKIheAAQAAAjAEANQAGANAOAAQAYAAAAgmIAtAAQgBAVgIARQgPAfgvAAQgqAAgQgcgAgRg4QgFALAAAYIAvAAQAAgagFgKQgFgKgNAAQgMAAgHALg"); this.shape_14.setTransform(538.9,78.9); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA/BeIgihUIgFAGIAABOIgvAAIAAhOIgFgGIgiBUIgxAAIAwhoIgwhTIAwAAIAoBMIAAhMIAvAAIAABMIAohMIAwAAIgxBTIAxBog"); this.shape_15.setTransform(518.5,78.9); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpBbQgRgKgHgWQgJgVABgmQgBgbAFgSQAFgTAJgLQAJgMAOgGQAOgFAUAAQAnAAAQAXQASAWgBA1QAAAygQAXQgKAOgNAGQgPAGgVAAQgaAAgOgIgAgTgyQgFAOgBAkQABAkAEAOQAGAQAOAAQAOAAAGgPQAFgPABgkQgBglgFgOQgFgOgPAAQgOAAgFAPg"); this.shape_16.setTransform(497.8,78.9); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhOBCQATgCAEgHQAFgHAAgeIAAhzICBAAIAAC8IgwAAIAAiZIghAAIAABLQAAAfgGAQQgGARgMAIQgHAGgJABQgJACgbAAg"); this.shape_17.setTransform(479.7,79); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA+B0IgIgsIhtAAIgJAsIgWAAIAAhNIADAAQAWADAAg+IAAhfIB/AAIAACaIAVAAIAABNgAgNgSQAAAVgFANQgGANgOAKIA4AAIAAh3IgfAAg"); this.shape_18.setTransform(462.9,81.1); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag6BHQgNgXAAgwQAAgsAMgXQAQgfAtAAQAvAAAPAkQAJAUAAAnIAAAKIhgAAQAAAjAGANQAFANAOAAQAYAAAAgmIAtAAQAAAVgJARQgPAfguAAQgrAAgQgcgAgQg4QgHALAAAYIAwAAQABgagGgKQgFgKgNAAQgNAAgFALg"); this.shape_19.setTransform(445.6,78.9); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhJCAIAAj6IAvAAIAAAIIgBAFIAAAMQAGgPALgIQAKgHAQAAQAgAAAOAcQALAVAAAuQAAA0gMAXQgPAcgfAAQgbAAgNgaIABAWIAAA9gAgVhIQgFAMAAAeQAAAlAGAMQAFAPAPAAQANAAAGgPQAGgOAAggQAAgigFgMQgFgRgPAAQgQAAgFASg"); this.shape_20.setTransform(429,81.8); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAfB9IAAjRIg9AAIAADRIgzAAIAAj5ICjAAIAAD5g"); this.shape_21.setTransform(410.3,75.8); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#ED1651").s().p("AgXB9IAAgsIAvAAIAAAsgAgRA4IgGhjIAAhRIAvAAIAABRIgGBjg"); this.shape_22.setTransform(386.9,75.8); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#ED1651").s().p("AhDBeIAAi7IAwAAIAABOIAdAAQAcAAAPAOQAQANAAAaQgBAagQAPQgPAPgbAAgAgTA9IAPAAQAMAAAHgGQAIgHAAgLQAAgMgHgFQgGgFgOAAIgPAAg"); this.shape_23.setTransform(374.2,78.9); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#ED1651").s().p("AghBdQgNgGgJgNQgQgXAAgyQAAggAFgSQAIgZARgMQARgMAbAAQAdAAAQALQAYARAAArIguAAQAAgVgFgIQgFgJgNAAQgPAAgGATQgEAPAAAfQAAApAGAMQAHANAMAAQAQAAAFgRQADgKAAgSIAtAAQAAAhgLARQgJAPgNAHQgOAGgZAAQgUAAgNgGg"); this.shape_24.setTransform(357.6,78.9); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#ED1651").s().p("Ag6BHQgOgXAAgwQABgsALgXQARgfAtAAQAvAAAPAkQAIAUAAAnIAAAKIheAAQAAAjAEANQAGANAOAAQAYAAAAgmIAtAAQgBAVgIARQgPAfgvAAQgqAAgQgcgAgRg4QgFALAAAYIAvAAQAAgagFgKQgFgKgNAAQgMAAgHALg"); this.shape_25.setTransform(341.3,78.9); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#ED1651").s().p("AgXBeIAAiXIgqAAIAAgkICDAAIAAAkIgqAAIAACXg"); this.shape_26.setTransform(325.8,78.9); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#ED1651").s().p("AAbBeIAAiKIggCKIhFAAIAAi7IAxAAIAACSIAgiSIBEAAIAAC7g"); this.shape_27.setTransform(309.5,78.9); this.shape_28 = new cjs.Shape(); this.shape_28.graphics.f("#ED1651").s().p("AATBeIAAiYIgmAAIAACYIgwAAIAAi7ICHAAIAAC7g"); this.shape_28.setTransform(291.6,78.9); this.shape_29 = new cjs.Shape(); this.shape_29.graphics.f("#ED1651").s().p("AgpBbQgRgKgHgWQgIgVAAgmQgBgbAFgSQAFgTAJgLQAJgMAOgGQAOgFAUAAQAnAAAQAXQASAWgBA1QAAAygQAXQgKAOgNAGQgPAGgVAAQgZAAgPgIgAgTgyQgFAOgBAkQABAkAEAOQAGAQAOAAQAOAAAGgPQAFgPABgkQgBglgFgOQgFgOgPAAQgNAAgGAPg"); this.shape_29.setTransform(274.5,78.9); this.shape_30 = new cjs.Shape(); this.shape_30.graphics.f("#ED1651").s().p("AhJCAIAAj6IAvAAIAAAIIgBAFIAAAMQAGgPAMgIQAJgHAQAAQAgAAAOAcQALAVAAAuQAAA0gMAXQgPAcgfAAQgbAAgNgaIABAWIAAA9gAgVhIQgFAMAAAeQAAAlAGAMQAFAPAPAAQANAAAGgPQAGgOAAggQAAgigFgMQgFgRgPAAQgQAAgFASg"); this.shape_30.setTransform(257.6,81.8); this.shape_31 = new cjs.Shape(); this.shape_31.graphics.f("#ED1651").s().p("AgpBbQgRgKgIgWQgHgVAAgmQgBgbAFgSQAEgTAKgLQAKgMANgGQAOgFAUAAQAnAAAQAXQARAWAAA1QAAAygQAXQgJAOgOAGQgPAGgVAAQgZAAgPgIgAgTgyQgFAOgBAkQABAkAEAOQAGAQAOAAQAOAAAGgPQAGgPAAgkQAAglgGgOQgFgOgPAAQgNAAgGAPg"); this.shape_31.setTransform(240.2,78.9); this.shape_32 = new cjs.Shape(); this.shape_32.graphics.f("#ED1651").s().p("AgYB9IAAjQIg4AAIAAgpICgAAIAAApIg3AAIAADQg"); this.shape_32.setTransform(223.4,75.8); this.shape_33 = new cjs.Shape(); this.shape_33.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag6BHQgOgXAAgwQAAgsANgXQAQgfAtAAQAvAAAPAkQAJAUgBAnIAAAKIheAAQAAAjAEANQAGANAOAAQAYAAAAgmIAtAAQgBAVgIARQgPAfgvAAQgqAAgQgcgAgRg4QgFALAAAYIAvAAQAAgagFgKQgFgKgNAAQgMAAgHALg"); this.shape_33.setTransform(639.7,78.9); this.shape_34 = new cjs.Shape(); this.shape_34.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhqBeIAAi7IAwAAIAACYIAjAAIAAiYIAvAAIAACYIAjAAIAAiYIAwAAIAAC7g"); this.shape_34.setTransform(618.8,78.9); this.shape_35 = new cjs.Shape(); this.shape_35.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhEBeIAAi7IAxAAIAABOIAdAAQAbAAAQAOQAPANAAAaQAAAagPAPQgQAPgbAAgAgTA9IAOAAQANAAAIgGQAHgHAAgLQAAgMgGgFQgHgFgPAAIgOAAg"); this.shape_35.setTransform(598.4,78.9); this.shape_36 = new cjs.Shape(); this.shape_36.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpBbQgRgKgHgWQgIgVAAgmQgBgbAFgSQAEgTAKgLQAJgMAOgGQAOgFAUAAQAnAAAQAXQASAWgBA1QAAAygQAXQgKAOgNAGQgPAGgVAAQgZAAgPgIgAgTgyQgFAOgBAkQABAkAEAOQAGAQAOAAQAOAAAGgPQAFgPABgkQgBglgFgOQgFgOgPAAQgNAAgGAPg"); this.shape_36.setTransform(563.8,78.9); this.shape_37 = new cjs.Shape(); this.shape_37.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag5BtQgLgUAAgyQAAgyAHgdQAHgeAQgOQANgNAwgSQAOgGAFgCQAFgDAIgHIAAAkQgDAIgFAEQgKAHglAMQgXAIgGAIQgGAGgCAPQAHgKAEgFQAFgGAIgDQALgFANAAQAfAAANASQAIAKADAQQADAOAAAeQAAAegCARQgCARgGAMQgMAdgvAAQgrAAgOgagAgSgOQgDAFAAAMIgBAnQgBAlAFANQAFAMANgBQAJAAAGgEQAEgEABgKQADgPAAgaIgBgeIgBgVIgDgKQgFgKgNAAQgNAAgFANg"); this.shape_37.setTransform(546.9,75.3); this.shape_38 = new cjs.Shape(); this.shape_38.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAbCCIAAiKIggCKIhFAAIAAi7IAxAAIAACSIAgiSIBEAAIAAC7gAgjhnQgFgHgEgTIATAAQAEAKAFAEQAGAEAMAAQAMAAAGgEQAGgEADgKIATAAQgEARgEAHQgJASgeAAQgZAAgLgQg"); this.shape_38.setTransform(521,75.3); this.shape_39 = new cjs.Shape(); this.shape_39.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag4BJQgHgLgCgYIArAAQACAeAUAAQAWAAAAgbQAAgOgHgGQgHgGgOAAIgNAAIAAghIANAAQAMAAAHgGQAGgGAAgNQAAgMgFgGQgGgHgIAAQgUAAgDAcIgqAAQAEgbANgNQARgRAhAAQA8AAAAAzQAAASgHAJQgIAJgUAEQAWAEAJAJQAIAKAAAWQAAAdgRAPQgRAPghAAQgoAAgPgZg"); this.shape_39.setTransform(469.3,78.9); this.shape_40 = new cjs.Shape(); this.shape_40.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag9B9IAAgjIAPABQAPAAAFgNQAFgJAAgEIg2i+IAzAAIAUBeQAEATACAdIACAAQACgcADgVIAShdIAyAAIgvCzQgIAcgHAQQgHAPgLAGQgMAHgXAAIgXgBg"); this.shape_40.setTransform(453.9,82); this.shape_41 = new cjs.Shape(); this.shape_41.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAaBeIAAiKIgfCKIhFAAIAAi7IAwAAIAACSIAhiSIBEAAIAAC7g"); this.shape_41.setTransform(428.7,78.9); this.shape_42 = new cjs.Shape(); this.shape_42.graphics.f("#ED1651").s().p("AAaBeIAAiKIgfCKIhFAAIAAi7IAwAAIAACSIAhiSIBEAAIAAC7g"); this.shape_42.setTransform(402.1,78.9); this.shape_43 = new cjs.Shape(); this.shape_43.graphics.f("#ED1651").s().p("AA4BeIAAieIgbCeIg2AAIgeieIAACeIguAAIAAi7IBMAAIAcChIAYihIBLAAIAAC7g"); this.shape_43.setTransform(381.5,78.9); this.shape_44 = new cjs.Shape(); this.shape_44.graphics.f("#ED1651").s().p("ABUB9Iguh2IgNAPIAABnIgxAAIAAhnIgNgPIguB2Ig1AAIA/iLIg7huIA2AAIA2BuIAAhuIAxAAIAABuIA2huIA2AAIg6BuIA+CLg"); this.shape_44.setTransform(355.8,75.8); this.shape_45 = new cjs.Shape(); this.shape_45.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAGIAAgLIAJAAIAAALg"); this.shape_45.setTransform(776.4,94.4); this.shape_46 = new cjs.Shape(); this.shape_46.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAVAfIAAg9IAJAAIAAA9gAgdAfIAAg9IAJAAIAAAYIALAAQALAAAFAGQAFAEAAAIQAAAHgFAHQgEAFgKAAgAgUAXIAJAAQAKAAACgEQADgDAAgEQAAgFgDgCQgDgDgIAAIgKAAg"); this.shape_46.setTransform(771.3,91.9); this.shape_47 = new cjs.Shape(); this.shape_47.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgcIgXAAIAAAcIgJAAIAAg9IAJAAIAAAZIAXAAIAAgZIAJAAIAAA9g"); this.shape_47.setTransform(765,91.9); this.shape_48 = new cjs.Shape(); this.shape_48.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJAAQAKABAHAHQAGAJAAAPIAAACIgkAAQAAALAEAFQAEAFAFABQALAAAEgNIAIABQgCALgGAEQgGAFgJABQgJAAgHgJgAgJgSQgEAFAAAIIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgFAAgEAFg"); this.shape_48.setTransform(759.5,91.9); this.shape_49 = new cjs.Shape(); this.shape_49.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgcIgXAAIAAAcIgJAAIAAg9IAJAAIAAAZIAXAAIAAgZIAJAAIAAA9g"); this.shape_49.setTransform(754.1,91.9); this.shape_50 = new cjs.Shape(); this.shape_50.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJAAQAKABAHAHQAGAJABAPIAAACIglAAQAAALAEAFQAFAFAEABQALAAAEgNIAIABQgCALgGAEQgFAFgKABQgJAAgHgJgAgJgSQgEAFAAAIIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgEAAgFAFg"); this.shape_50.setTransform(748.6,91.9); this.shape_51 = new cjs.Shape(); this.shape_51.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATAfIAAgxIgQAxIgGAAIgPgzIAAAzIgIAAIAAg9IANAAIANAwIAPgwIAMAAIAAA9g"); this.shape_51.setTransform(742.5,91.9); this.shape_52 = new cjs.Shape(); this.shape_52.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAOIAHgDQABAHAEACQADAEAEAAQAEAAADgDQADgDAAgFQAAgDgCgDQAAgBgBAAQAAgBgBAAQAAgBgBAAQAAAAgBgBIgFAAIgDAAIAAgIIAGAAIAEgDQACgCAAgEQAAgEgDgCQgCgDgDAAQgHAAgDALIgIgCQAEgRAOgBQAHAAAFAGQAFAFAAAIQAAAHgGAFQAHAEABALQAAAIgGAFQgFAGgIAAQgRAAgCgTg"); this.shape_52.setTransform(736.9,91.9); this.shape_53 = new cjs.Shape(); this.shape_53.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAguIgXAuIgJAAIAAg9IAIAAIAAAuIAXguIAKAAIAAA9g"); this.shape_53.setTransform(731.9,91.9); this.shape_54 = new cjs.Shape(); this.shape_54.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUAfIAAg9IAJAAIAAAYIALAAQALAAAFAGQAFAEAAAIQAAAHgFAHQgEAFgLAAgAgLAXIAJAAQAJAAACgEQADgDAAgEQAAgFgDgCQgDgDgHAAIgKAAg"); this.shape_54.setTransform(724,91.9); this.shape_55 = new cjs.Shape(); this.shape_55.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDAfIAAg0IgRAAIAAgJIApAAIAAAJIgQAAIAAA0g"); this.shape_55.setTransform(719,91.9); this.shape_56 = new cjs.Shape(); this.shape_56.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAVAfIAAg9IAJAAIAAA9gAgdAfIAAg9IAJAAIAAAYIALAAQALAAAFAGQAFAEAAAIQAAAHgFAHQgEAFgKAAgAgUAXIAJAAQAKAAABgEQAEgDAAgEQAAgFgEgCQgCgDgIAAIgKAAg"); this.shape_56.setTransform(713.1,91.9); this.shape_57 = new cjs.Shape(); this.shape_57.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMAoQgFgFgDgIQgDgIAAgTQAAgZAHgIQAGgJAOAAIAKAAIACgCIAHAAQAAAHgDACQgBADgDAAIgKABQgKAAgEACQgEADgBAGQgDAFAAAJQAHgMAJAAQALAAAGAJQAHAIAAANQAAAOgGAJQgGAKgMAAQgHAAgFgFgAgKgDQgDAFAAAMQgBALAFAGQAFAFAEAAQAHAAAEgGQAEgHAAgLQAAgLgEgEQgEgGgHAAQgFAAgFAGg"); this.shape_57.setTransform(706.7,90.6); this.shape_58 = new cjs.Shape(); this.shape_58.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAfIAAg0IgPAAIAAgJIAnAAIAAAJIgQAAIAAA0g"); this.shape_58.setTransform(698.8,91.9); this.shape_59 = new cjs.Shape(); this.shape_59.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAqIgBgKIAFABIAEgBQABAAAAAAQABgBAAAAQABgBAAAAQAAgBAAAAIAEgLIgTg9IAJAAIALAkIACANIAEgNIALgkIAJAAIgUA+IgFARIgFAGQgDACgDAAIgGgCg"); this.shape_59.setTransform(694.2,93.1); this.shape_60 = new cjs.Shape(); this.shape_60.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgOAfIAAg9IAdAAIAAAJIgUAAIAAA0g"); this.shape_60.setTransform(690.2,91.9); this.shape_61 = new cjs.Shape(); this.shape_61.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAHgHAJgBQAKABAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQAEAGAFAAQAHAAADgGQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgDgGgHAAQgFAAgEAGg"); this.shape_61.setTransform(685.3,91.9); this.shape_62 = new cjs.Shape(); this.shape_62.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATAfIAAgxIgQAxIgGAAIgPgzIAAAzIgIAAIAAg9IANAAIANAwIAPgwIAMAAIAAA9g"); this.shape_62.setTransform(679.2,91.9); this.shape_63 = new cjs.Shape(); this.shape_63.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAguIgWAuIgKAAIAAg9IAIAAIAAAuIAXguIAKAAIAAA9g"); this.shape_63.setTransform(670.4,91.9); this.shape_64 = new cjs.Shape(); this.shape_64.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAguIgXAuIgJAAIAAg9IAIAAIAAAuIAXguIAKAAIAAA9g"); this.shape_64.setTransform(664.9,91.9); this.shape_65 = new cjs.Shape(); this.shape_65.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AARArIAAgYIgoAAIAAg9IAJAAIAAA1IAYAAIAAg1IAIAAIAAA1IAFAAIAAAgg"); this.shape_65.setTransform(659.5,93.1); this.shape_66 = new cjs.Shape(); this.shape_66.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJAfIgJgUQgCgFgCgCQgCgCgDAAIAAAdIgJAAIAAg9IAJAAIAAAbQAEgBACgCIAEgLIAEgKIADgCIAHgBIACAAIAAAJIgDAAIgEABQAAAAAAAAQgBAAAAABQAAAAAAABQgBAAAAABIgFAMQgBADgDACQAFABAFAKIAKAUg"); this.shape_66.setTransform(654.7,91.9); this.shape_67 = new cjs.Shape(); this.shape_67.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgFgEAAgIQAAgGADgEQACgEADgBQAFgCAIgCQAJgCAFgCIAAgCQAAgGgDgDQgDgEgGAAQgGAAgCADQgDACgBAHIgJgBQABgKAGgFQAGgFAJAAQAIABAFADQAEADABAEIABANIAAANIABATIADAHIgJAAIgDgHQgDAEgGACQgDADgFAAQgIgBgFgFgAgBAEQgFAAgDACQgBAAAAABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgCACAAAEQABAEADACQACADAFAAQADAAAFgDQADgCACgDQACgFAAgIIAAgDIgNAEg"); this.shape_67.setTransform(649.4,91.9); this.shape_68 = new cjs.Shape(); this.shape_68.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOAfIAAgYIgFAAQgEgBgCACQgDACgEAHIgHAOIgLAAIAKgRQAEgHAEgBQgHgBgDgFQgEgFAAgHQAAgJAEgFQAFgEAJAAIAWAAIAAA9gAgHgSQgCACAAAFQAAAFADADQAEACAGAAIAKAAIAAgUIgMAAQgHAAgCADg"); this.shape_68.setTransform(641,91.9); this.shape_69 = new cjs.Shape(); this.shape_69.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgYAuIgJAAIAAg9IAIAAIAAAuIAYguIAJAAIAAA9g"); this.shape_69.setTransform(635.9,91.9); this.shape_70 = new cjs.Shape(); this.shape_70.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUAfIAAg9IAUAAIAJABQAEABADAEQADAFgBAFQAAAJgFAFQAIACAAAMQAAAHgFAFQgDAFgLAAgAgLAXIALAAQAGAAADgDQADgCAAgFQAAgFgDgCQgDgDgHAAIgKAAgAgLgEIAJAAIAHgBIADgDQACgCAAgDQAAgEgDgCQgDgCgGAAIgJAAg"); this.shape_70.setTransform(630.6,91.9); this.shape_71 = new cjs.Shape(); this.shape_71.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAGgHAKgBQAKABAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgHAJgKAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQADAGAGAAQAGAAAEgGQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgEgGgGAAQgGAAgDAGg"); this.shape_71.setTransform(625.1,91.9); this.shape_72 = new cjs.Shape(); this.shape_72.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAHgBIACgBIAAgKIAAgoIAoAAIAAA9IgJAAIAAg1IgWAAIAAAeIAAAOQgBAEgCADQgDACgFAAIgHAAg"); this.shape_72.setTransform(619.3,91.9); this.shape_73 = new cjs.Shape(); this.shape_73.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAYQgGgIAAgQQAAgQAGgIQAHgHAJgBQAIABAFAEQAGAFABAKIgIACQgBgHgEgDQgDgDgEAAQgFAAgEAGQgFAFAAAMQAAAMAEAGQAEAGAGAAQAFAAADgEQAEgEABgIIAIABQgBAMgGAGQgGAFgIABQgJAAgHgJg"); this.shape_73.setTransform(614.4,91.9); this.shape_74 = new cjs.Shape(); this.shape_74.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAqIAAgKQAEADAEgBQADABADgDQACgDAEgKIgdg+IAJAAIAWA0IAUg0IAKAAIgbBDQgEAMgDAEQgDADgGAAQgEAAgFgBg"); this.shape_74.setTransform(608.7,90.7); this.shape_75 = new cjs.Shape(); this.shape_75.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAGIAAgLIAJAAIAAALg"); this.shape_75.setTransform(601.5,94.4); this.shape_76 = new cjs.Shape(); this.shape_76.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMArIAAguIgXAuIgJAAIAAg9IAIAAIAAAuIAXguIAKAAIAAA9gAgJgfQgEgDgBgIIAHAAQABAIAGAAQADAAACgBQACgCABgFIAGAAQgBAIgDADQgFAFgFAAQgFAAgEgFg"); this.shape_76.setTransform(597.4,90.7); this.shape_77 = new cjs.Shape(); this.shape_77.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgGgIgBgQQABgOAGgJQAHgJAKAAQAJABAHAHQAGAJAAAPIAAACIglAAQABALAEAFQAEAFAGABQAJAAAEgNIAJABQgCALgGAEQgGAFgIABQgKAAgHgJgAgIgSQgFAFAAAIIAbAAQgBgIgCgEQgEgGgHAAQgEAAgEAFg"); this.shape_77.setTransform(591.9,91.9); this.shape_78 = new cjs.Shape(); this.shape_78.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAIgBIABgBIABgKIAAgoIAnAAIAAA9IgJAAIAAg1IgVAAIAAAeIgBAOQgBAEgDADQgCACgFAAIgHAAg"); this.shape_78.setTransform(586,91.9); this.shape_79 = new cjs.Shape(); this.shape_79.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgXAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAWguIAKAAIAAA9g"); this.shape_79.setTransform(580.7,91.9); this.shape_80 = new cjs.Shape(); this.shape_80.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMAoQgGgFgCgIQgDgIAAgTQAAgZAHgIQAHgJANAAIAKAAIABgCIAIAAQAAAHgCACQgCADgDAAIgLABQgJAAgEACQgEADgBAGQgCAFAAAJQAGgMAKAAQAKAAAGAJQAHAIAAANQAAAOgGAJQgGAKgLAAQgIAAgFgFgAgKgDQgDAFAAAMQAAALAEAGQAEAFAGAAQAGAAAEgGQAEgHAAgLQAAgLgEgEQgEgGgGAAQgGAAgFAGg"); this.shape_80.setTransform(575.1,90.6); this.shape_81 = new cjs.Shape(); this.shape_81.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAGgHAKgBQAKABAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgKgRQgEAGAAALQAAAMAEAGQAEAGAGAAQAGAAAEgGQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgEgGgGAAQgGAAgEAGg"); this.shape_81.setTransform(569.5,91.9); this.shape_82 = new cjs.Shape(); this.shape_82.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATAfIAAgxIgQAxIgGAAIgPgzIAAAzIgIAAIAAg9IANAAIANAwIAPgwIAMAAIAAA9g"); this.shape_82.setTransform(563.4,91.9); this.shape_83 = new cjs.Shape(); this.shape_83.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAGgHAKgBQAKABAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQAEAGAFAAQAHAAAEgGQAEgGAAgMQAAgLgEgGQgEgGgHAAQgFAAgEAGg"); this.shape_83.setTransform(557.3,91.9); this.shape_84 = new cjs.Shape(); this.shape_84.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAfIAAg0IgQAAIAAgJIAoAAIAAAJIgQAAIAAA0g"); this.shape_84.setTransform(552.4,91.9); this.shape_85 = new cjs.Shape(); this.shape_85.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUAfIAAg9IAUAAIAJABQAEABADAEQACAFABAFQAAAJgHAFQAJACAAAMQAAAHgEAFQgFAFgKAAgAgLAXIALAAQAHAAACgDQADgCAAgFQAAgFgDgCQgDgDgHAAIgKAAgAgLgEIAJAAIAGgBIAEgDQACgCAAgDQAAgEgDgCQgDgCgGAAIgJAAg"); this.shape_85.setTransform(547.6,91.9); this.shape_86 = new cjs.Shape(); this.shape_86.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgFgEAAgIQAAgGACgEQADgEADgBQAEgCAIgCQAKgCAFgCIAAgCQAAgGgCgDQgDgEgHAAQgGAAgCADQgDACgCAHIgIgBQABgKAGgFQAGgFAJAAQAIABAEADQAFADABAEIABANIAAANIABATIACAHIgJAAIgCgHQgDAEgGACQgDADgFAAQgIgBgFgFgAgBAEQgGAAgCACQgBAAAAABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgBACgBAEQAAAEAEACQACADAFAAQADAAAEgDQAEgCACgDQACgFAAgIIAAgDIgNAEg"); this.shape_86.setTransform(542.1,91.9); this.shape_87 = new cjs.Shape(); this.shape_87.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANArIAAguIgYAuIgJAAIAAg9IAJAAIAAAuIAXguIAJAAIAAA9gAgJgfQgEgDAAgIIAFAAQACAIAGAAQADAAADgBQACgCAAgFIAGAAQgBAIgEADQgDAFgGAAQgFAAgEgFg"); this.shape_87.setTransform(534,90.7); this.shape_88 = new cjs.Shape(); this.shape_88.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJAAQAKABAHAHQAGAJABAPIAAACIglAAQAAALAEAFQAFAFAEABQAKAAAFgNIAIABQgCALgGAEQgFAFgKABQgJAAgHgJgAgJgSQgEAFAAAIIAcAAQgBgIgDgEQgEgGgHAAQgFAAgEAFg"); this.shape_88.setTransform(528.5,91.9); this.shape_89 = new cjs.Shape(); this.shape_89.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAHgBIACgBIAAgKIAAgoIAoAAIAAA9IgJAAIAAg1IgWAAIAAAeIAAAOQgBAEgDADQgCACgFAAIgHAAg"); this.shape_89.setTransform(522.6,91.9); this.shape_90 = new cjs.Shape(); this.shape_90.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgGgIgBgQQABgOAGgJQAHgJAKAAQAJABAHAHQAHAJgBAPIAAACIglAAQABALAEAFQAEAFAGABQAKAAADgNIAJABQgCALgGAEQgGAFgIABQgKAAgHgJgAgIgSQgFAFAAAIIAbAAQAAgIgDgEQgEgGgHAAQgEAAgEAFg"); this.shape_90.setTransform(517.3,91.9); this.shape_91 = new cjs.Shape(); this.shape_91.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAUAoIAAgSIgnAAIAAASIgHAAIAAgaIAEAAQAJgOAAgnIAjAAIAAA1IAFAAIAAAagAgNAOIAaAAIAAgsIgTAAQgBAegGAOg"); this.shape_91.setTransform(511.5,92.7); this.shape_92 = new cjs.Shape(); this.shape_92.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAGgHAKgBQAKABAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgKgRQgEAGAAALQAAAMAEAGQAEAGAGAAQAGAAAEgGQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgEgGgGAAQgGAAgEAGg"); this.shape_92.setTransform(506.1,91.9); this.shape_93 = new cjs.Shape(); this.shape_93.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATAfIAAgxIgQAxIgGAAIgPgzIAAAzIgIAAIAAg9IANAAIANAwIAPgwIAMAAIAAA9g"); this.shape_93.setTransform(500,91.9); this.shape_94 = new cjs.Shape(); this.shape_94.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgXAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAWguIAKAAIAAA9g"); this.shape_94.setTransform(491.1,91.9); this.shape_95 = new cjs.Shape(); this.shape_95.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAguIgWAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAWguIAKAAIAAA9g"); this.shape_95.setTransform(485.6,91.9); this.shape_96 = new cjs.Shape(); this.shape_96.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AARArIAAgYIgoAAIAAg9IAJAAIAAA1IAXAAIAAg1IAJAAIAAA1IAGAAIAAAgg"); this.shape_96.setTransform(480.2,93.1); this.shape_97 = new cjs.Shape(); this.shape_97.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgFgEABgIQAAgGACgEQACgEADgBQAFgCAIgCQAJgCAFgCIAAgCQAAgGgDgDQgDgEgGAAQgGAAgCADQgDACgBAHIgJgBQACgKAFgFQAGgFAJAAQAIABAFADQAEADABAEIABANIAAANIABATIADAHIgJAAIgCgHQgFAEgEACQgEADgFAAQgIgBgFgFgAgBAEQgFAAgDACQAAAAgBABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgBACAAAEQAAAEADACQACADAFAAQAEAAAEgDQADgCACgDQACgFAAgIIAAgDIgNAEg"); this.shape_97.setTransform(474.5,91.9); this.shape_98 = new cjs.Shape(); this.shape_98.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDAfIAAg0IgQAAIAAgJIAnAAIAAAJIgPAAIAAA0g"); this.shape_98.setTransform(469.5,91.9); this.shape_99 = new cjs.Shape(); this.shape_99.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJAfIgJgUQgCgFgCgCQgCgCgDAAIAAAdIgJAAIAAg9IAJAAIAAAbQAEgBACgCIAEgLIAEgKIADgCIAHgBIACAAIAAAJIgDAAIgEABQAAAAAAAAQgBAAAAABQAAAAAAABQgBAAAAABIgFAMQgBADgDACQAFABAFAKIAKAUg"); this.shape_99.setTransform(465.5,91.9); this.shape_100 = new cjs.Shape(); this.shape_100.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgGgIgBgQQABgOAGgJQAHgJAKAAQAJABAHAHQAHAJgBAPIAAACIglAAQABALAEAFQAFAFAFABQAKAAADgNIAJABQgCALgGAEQgFAFgJABQgKAAgHgJgAgIgSQgFAFAAAIIAbAAQgBgIgCgEQgFgGgGAAQgEAAgEAFg"); this.shape_100.setTransform(460.2,91.9); this.shape_101 = new cjs.Shape(); this.shape_101.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAIgBIABgBIAAgKIAAgoIAoAAIAAA9IgJAAIAAg1IgWAAIAAAeIAAAOQgBAEgCADQgDACgFAAIgHAAg"); this.shape_101.setTransform(454.4,91.9); this.shape_102 = new cjs.Shape(); this.shape_102.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AALAfIAAg0IgWAAIAAA0IgIAAIAAg9IAnAAIAAA9g"); this.shape_102.setTransform(449.1,91.9); this.shape_103 = new cjs.Shape(); this.shape_103.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATAfIAAgxIgQAxIgGAAIgPgzIAAAzIgIAAIAAg9IANAAIANAwIAPgwIAMAAIAAA9g"); this.shape_103.setTransform(443,91.9); this.shape_104 = new cjs.Shape(); this.shape_104.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAHgHAJgBQAKABAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQAEAGAFAAQAHAAADgGQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgDgGgHAAQgFAAgEAGg"); this.shape_104.setTransform(436.9,91.9); this.shape_105 = new cjs.Shape(); this.shape_105.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJAfIgJgUQgCgFgCgCQgCgCgDAAIAAAdIgJAAIAAg9IAJAAIAAAbQAEgBACgCIAEgLIAEgKIADgCIAHgBIACAAIAAAJIgDAAIgEABQAAAAAAAAQgBAAAAABQAAAAAAABQgBAAAAABIgFAMQgBADgDACQAFABAFAKIAKAUg"); this.shape_105.setTransform(432.4,91.9); this.shape_106 = new cjs.Shape(); this.shape_106.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgOAHgJQAHgJAJAAQAKABAHAHQAHAJAAAPIAAACIgmAAQABALAEAFQAFAFAEABQAKAAAFgNIAIABQgCALgGAEQgFAFgKABQgJAAgHgJgAgJgSQgEAFAAAIIAcAAQgBgIgDgEQgFgGgGAAQgFAAgEAFg"); this.shape_106.setTransform(424.4,91.9); this.shape_107 = new cjs.Shape(); this.shape_107.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAVAfIAAg9IAIAAIAAA9gAgcAfIAAg9IAIAAIAAAYIALAAQALAAAFAGQAFAEAAAIQAAAHgEAHQgFAFgKAAgAgUAXIAJAAQAKAAABgEQADgDAAgEQAAgFgDgCQgCgDgHAAIgLAAg"); this.shape_107.setTransform(418,91.9); this.shape_108 = new cjs.Shape(); this.shape_108.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUAfIAAg9IAUAAIAJABQAEABADAEQADAFgBAFQAAAJgFAFQAIACAAAMQAAAHgFAFQgDAFgLAAgAgLAXIALAAQAGAAADgDQADgCAAgFQAAgFgDgCQgDgDgHAAIgKAAgAgLgEIAJAAIAHgBIADgDQACgCAAgDQAAgEgDgCQgDgCgGAAIgJAAg"); this.shape_108.setTransform(411.9,91.9); this.shape_109 = new cjs.Shape(); this.shape_109.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAGgHAKgBQAKABAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgHAJgKAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQADAGAGAAQAGAAAEgGQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgEgGgGAAQgGAAgDAGg"); this.shape_109.setTransform(406.4,91.9); this.shape_110 = new cjs.Shape(); this.shape_110.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgTAOIAIgDQABAHAEACQADAEAEAAQAEAAADgDQADgDAAgFQAAgDgCgDQAAgBgBAAQAAgBgBAAQAAgBgBAAQAAAAgBgBIgGAAIgCAAIAAgIIAHAAIADgDQACgCAAgEQAAgEgDgCQgCgDgDAAQgHAAgDALIgIgCQAEgRAOgBQAIAAAFAGQAEAFAAAIQAAAHgGAFQAIAEAAALQgBAIgFAFQgFAGgIAAQgQAAgEgTg"); this.shape_110.setTransform(401.4,91.9); this.shape_111 = new cjs.Shape(); this.shape_111.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgEgEAAgIQAAgGABgEQADgEAEgBQAEgCAHgCQAKgCAFgCIAAgCQAAgGgCgDQgEgEgGAAQgFAAgDADQgDACgBAHIgJgBQACgKAFgFQAGgFAJAAQAIABAEADQAFADACAEIABANIAAANIAAATIACAHIgJAAIgBgHQgEAEgFACQgEADgFAAQgIgBgFgFgAgBAEQgGAAgCACQAAAAgBABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgCACABAEQAAAEACACQADADAFAAQAEAAADgDQAEgCACgDQACgFAAgIIAAgDIgNAEg"); this.shape_111.setTransform(396.5,91.9); this.shape_112 = new cjs.Shape(); this.shape_112.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMAoQgFgFgDgIQgDgIAAgTQAAgZAHgIQAGgJAOAAIAKAAIABgCIAIAAQgBAHgBACQgCADgDAAIgLABQgJAAgEACQgEADgBAGQgCAFAAAJQAGgMAJAAQALAAAGAJQAHAIAAANQAAAOgGAJQgGAKgMAAQgHAAgFgFgAgKgDQgDAFAAAMQgBALAFAGQAEAFAFAAQAHAAAEgGQAEgHAAgLQAAgLgEgEQgEgGgHAAQgGAAgEAGg"); this.shape_112.setTransform(391,90.6); this.shape_113 = new cjs.Shape(); this.shape_113.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgEgEgBgIQAAgGACgEQADgEAEgBQAEgCAHgCQAKgCAFgCIAAgCQAAgGgCgDQgEgEgGAAQgFAAgDADQgDACgCAHIgIgBQACgKAFgFQAGgFAJAAQAIABAEADQAFADACAEIABANIAAANIAAATIACAHIgJAAIgBgHQgFAEgFACQgDADgFAAQgIgBgFgFgAgBAEQgGAAgCACQAAAAgBABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgBACgBAEQABAEACACQADADAFAAQAEAAADgDQAEgCACgDQACgFAAgIIAAgDIgNAEg"); this.shape_113.setTransform(382.6,91.9); this.shape_114 = new cjs.Shape(); this.shape_114.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgcIgXAAIAAAcIgJAAIAAg9IAJAAIAAAZIAXAAIAAgZIAJAAIAAA9g"); this.shape_114.setTransform(377.2,91.9); this.shape_115 = new cjs.Shape(); this.shape_115.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOAfIAAgYIgFAAQgEgBgCACQgDACgEAHIgHAOIgLAAIAKgRQAEgHAEgBQgHgBgEgFQgDgFAAgHQAAgJAEgFQAFgEAJAAIAWAAIAAA9gAgHgSQgCACAAAFQAAAFADADQAEACAGAAIAKAAIAAgUIgMAAQgHAAgCADg"); this.shape_115.setTransform(368.8,91.9); this.shape_116 = new cjs.Shape(); this.shape_116.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAYQgGgIAAgQQAAgQAGgIQAHgHAJgBQAIABAFAEQAGAFABAKIgIACQgBgHgEgDQgDgDgEAAQgFAAgEAGQgFAFAAAMQAAAMAEAGQAEAGAGAAQAFAAADgEQAEgEABgIIAIABQgBAMgGAGQgGAFgIABQgJAAgHgJg"); this.shape_116.setTransform(364.1,91.9); this.shape_117 = new cjs.Shape(); this.shape_117.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAfIAAg0IgQAAIAAgJIApAAIAAAJIgRAAIAAA0g"); this.shape_117.setTransform(359.2,91.9); this.shape_118 = new cjs.Shape(); this.shape_118.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgOAHgJQAHgJAJAAQAKABAHAHQAHAJAAAPIAAACIgmAAQABALAEAFQAFAFAEABQAKAAAFgNIAIABQgCALgGAEQgFAFgKABQgJAAgHgJgAgJgSQgEAFAAAIIAcAAQgBgIgDgEQgFgGgGAAQgFAAgEAFg"); this.shape_118.setTransform(354.2,91.9); this.shape_119 = new cjs.Shape(); this.shape_119.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOAfIAAgYIgFAAQgFgBgBACQgDACgDAHIgIAOIgKAAIAJgRQAEgHAFgBQgIgBgDgFQgEgFAAgHQAAgJAFgFQAEgEAJAAIAXAAIAAA9gAgHgSQgCACgBAFQABAFADADQADACAIAAIAJAAIAAgUIgMAAQgHAAgCADg"); this.shape_119.setTransform(348.6,91.9); this.shape_120 = new cjs.Shape(); this.shape_120.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgcIgXAAIAAAcIgJAAIAAg9IAJAAIAAAZIAXAAIAAgZIAJAAIAAA9g"); this.shape_120.setTransform(343.4,91.9); this.shape_121 = new cjs.Shape(); this.shape_121.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgEgEAAgIQAAgGABgEQADgEAEgBQAEgCAHgCQAKgCAFgCIAAgCQAAgGgCgDQgEgEgGAAQgFAAgDADQgDACgBAHIgJgBQACgKAFgFQAGgFAJAAQAIABAEADQAFADACAEIABANIAAANIAAATIACAHIgJAAIgBgHQgEAEgFACQgEADgFAAQgIgBgFgFgAgBAEQgGAAgCACQAAAAgBABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgCACABAEQAAAEACACQADADAFAAQAEAAADgDQAEgCACgDQACgFAAgIIAAgDIgNAEg"); this.shape_121.setTransform(338,91.9); this.shape_122 = new cjs.Shape(); this.shape_122.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFAEgDQADgCAEAAQAGAAAFAEQAFADADAIQACAHAAAKQAAAPgHAJQgGAIgJAAQgDAAgDgCQgEgCgDgEIAAAfgAgJgcQgEAGgBAMQABALAEAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAEgGAAgMQAAgMgDgGQgFgGgFAAQgFAAgEAHg"); this.shape_122.setTransform(332.7,93); this.shape_123 = new cjs.Shape(); this.shape_123.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAfIAAg0IgPAAIAAgJIAnAAIAAAJIgQAAIAAA0g"); this.shape_123.setTransform(327.6,91.9); this.shape_124 = new cjs.Shape(); this.shape_124.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAYQgGgIAAgQQAAgQAGgIQAHgHAJgBQAIABAFAEQAGAFABAKIgIACQgBgHgEgDQgDgDgEAAQgFAAgEAGQgFAFAAAMQAAAMAEAGQAEAGAGAAQAFAAADgEQAEgEABgIIAIABQgBAMgGAGQgGAFgIABQgJAAgHgJg"); this.shape_124.setTransform(323,91.9); this.shape_125 = new cjs.Shape(); this.shape_125.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAHgHAJgBQAKABAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQAEAGAFAAQAHAAADgGQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgDgGgHAAQgFAAgEAGg"); this.shape_125.setTransform(317.7,91.9); this.shape_126 = new cjs.Shape(); this.shape_126.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFADgDQAEgCADAAQAHAAAEAEQAGADACAIQADAHAAAKQAAAPgGAJQgHAIgJAAQgDAAgEgCQgDgCgCgEIAAAfgAgJgcQgFAGAAAMQAAALAFAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAFgGAAgMQgBgMgEgGQgEgGgFAAQgEAAgFAHg"); this.shape_126.setTransform(312.4,93); this.shape_127 = new cjs.Shape(); this.shape_127.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AALAfIAAg0IgWAAIAAA0IgIAAIAAg9IAnAAIAAA9g"); this.shape_127.setTransform(306.8,91.9); this.shape_128 = new cjs.Shape(); this.shape_128.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAYQgGgIAAgQQAAgQAGgIQAHgHAJgBQAIABAFAEQAGAFABAKIgIACQgBgHgEgDQgDgDgEAAQgFAAgEAGQgFAFAAAMQAAAMAEAGQAEAGAGAAQAFAAADgEQAEgEABgIIAIABQgBAMgGAGQgGAFgIABQgJAAgHgJg"); this.shape_128.setTransform(301.9,91.9); this.shape_129 = new cjs.Shape(); this.shape_129.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgFgEAAgIQAAgGADgEQACgEADgBQAFgCAIgCQAJgCAFgCIAAgCQAAgGgDgDQgCgEgHAAQgFAAgDADQgDACgCAHIgIgBQABgKAGgFQAGgFAJAAQAIABAEADQAFADABAEIABANIAAANIABATIADAHIgJAAIgDgHQgDAEgGACQgDADgFAAQgIgBgFgFgAgBAEQgGAAgCACQgBAAAAABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgCACAAAEQAAAEAEACQACADAFAAQADAAAEgDQAEgCACgDQACgFAAgIIAAgDIgNAEg"); this.shape_129.setTransform(296.5,91.9); this.shape_130 = new cjs.Shape(); this.shape_130.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFADgDQAEgCADAAQAHAAAEAEQAGADACAIQADAHAAAKQAAAPgGAJQgHAIgJAAQgDAAgEgCQgDgCgCgEIAAAfgAgJgcQgFAGAAAMQAAALAFAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAFgGAAgMQgBgMgEgGQgEgGgFAAQgEAAgFAHg"); this.shape_130.setTransform(291.2,93); this.shape_131 = new cjs.Shape(); this.shape_131.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJAAQAKABAHAHQAGAJABAPIAAACIglAAQAAALAEAFQAFAFAEABQALAAAEgNIAIABQgCALgGAEQgFAFgKABQgJAAgHgJgAgJgSQgEAFAAAIIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgFAAgEAFg"); this.shape_131.setTransform(282.9,91.9); this.shape_132 = new cjs.Shape(); this.shape_132.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAguIgXAuIgJAAIAAg9IAIAAIAAAuIAXguIAKAAIAAA9g"); this.shape_132.setTransform(277.4,91.9); this.shape_133 = new cjs.Shape(); this.shape_133.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgcIgXAAIAAAcIgJAAIAAg9IAJAAIAAAZIAXAAIAAgZIAJAAIAAA9g"); this.shape_133.setTransform(271.9,91.9); this.shape_134 = new cjs.Shape(); this.shape_134.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgOAHgJQAHgJAJAAQAKABAHAHQAHAJAAAPIAAACIgmAAQABALAEAFQAFAFAEABQAKAAAFgNIAIABQgCALgGAEQgFAFgKABQgJAAgHgJgAgJgSQgEAFAAAIIAcAAQgBgIgDgEQgFgGgGAAQgFAAgEAFg"); this.shape_134.setTransform(266.5,91.9); this.shape_135 = new cjs.Shape(); this.shape_135.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAXAfIgJgUIgFgHQgCgCgCAAIAAAdIgIAAIAAgdQgEAAgCACQgCACgCAFIgJAUIgKAAIAKgUQAFgKAFgBQgDgCgCgDIgEgMIgDgDIgEgBIgCAAIAAgJIABAAIAIABIADADIAFAMQACAHACACQACACAEAAIAAgbIAIAAIAAAbQADgBACgCQACgBADgKQACgHADgDIADgCIAHgBIABAAIAAAJIgCAAIgEABQAAAAgBAAQAAAAAAABQgBAAAAABQAAAAAAABIgFAMQgCADgDACQAGABAEAKIAKAUg"); this.shape_135.setTransform(260.5,91.9); this.shape_136 = new cjs.Shape(); this.shape_136.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAGgHAKgBQAKABAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgHAJgKAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQADAGAGAAQAGAAAEgGQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgEgGgGAAQgGAAgDAGg"); this.shape_136.setTransform(254.4,91.9); this.shape_137 = new cjs.Shape(); this.shape_137.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAHgBIACgBIAAgKIAAgoIAoAAIAAA9IgJAAIAAg1IgWAAIAAAeIAAAOQgBAEgDADQgCACgFAAIgHAAg"); this.shape_137.setTransform(248.6,91.9); this.shape_138 = new cjs.Shape(); this.shape_138.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAUAoIAAgSIgnAAIAAASIgHAAIAAgaIAEAAQAJgOAAgnIAjAAIAAA1IAFAAIAAAagAgNAOIAaAAIAAgsIgTAAQgBAegGAOg"); this.shape_138.setTransform(242.9,92.7); this.shape_139 = new cjs.Shape(); this.shape_139.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgGgIgBgQQABgOAGgJQAHgJAKAAQAJABAHAHQAHAJgBAPIAAACIglAAQABALAEAFQAFAFAFABQAKAAADgNIAJABQgCALgGAEQgFAFgJABQgKAAgHgJgAgIgSQgFAFAAAIIAbAAQgBgIgCgEQgFgGgGAAQgEAAgEAFg"); this.shape_139.setTransform(237.5,91.9); this.shape_140 = new cjs.Shape(); this.shape_140.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFADgDQAEgCADAAQAGAAAFAEQAGADACAIQADAHAAAKQAAAPgGAJQgHAIgJAAQgDAAgEgCQgDgCgDgEIAAAfgAgJgcQgFAGAAAMQAAALAFAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAFgGgBgMQAAgMgEgGQgEgGgFAAQgEAAgFAHg"); this.shape_140.setTransform(232.2,93); this.shape_141 = new cjs.Shape(); this.shape_141.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATArIAAhLIgkAAIAABLIgJAAIAAhVIA2AAIAABVg"); this.shape_141.setTransform(225.8,90.7); this.shape_142 = new cjs.Shape(); this.shape_142.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAGIAAgLIAJAAIAAALg"); this.shape_142.setTransform(667.1,78.7); this.shape_143 = new cjs.Shape(); this.shape_143.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMAcQgFgDgBgFQgCgFAAgIIAAgmIAJAAIAAAiQAAAJABADQABAEADACQACACAEAAQAFAAAEgGQADgEAAgMIAAggIAJAAIAAA9IgIAAIAAgJQgDAFgEADQgEADgEAAQgGAAgEgEg"); this.shape_143.setTransform(662.9,76.3); this.shape_144 = new cjs.Shape(); this.shape_144.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgNAgIAAg9IAIAAIAAAJQADgHACgCQACgCADAAQAEAAAFAEIgDAJQgDgCgDAAQgDAAgCACQgCACgBADQgBAGAAAHIAAAgg"); this.shape_144.setTransform(658.9,76.1); this.shape_145 = new cjs.Shape(); this.shape_145.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAGIAAgLIAJAAIAAALg"); this.shape_145.setTransform(655.6,78.7); this.shape_146 = new cjs.Shape(); this.shape_146.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAHQAGAJABAPIAAACIglAAQAAALAEAFQAFAGAEAAQALAAAEgNIAIACQgCAJgGAFQgFAGgKAAQgJAAgHgJgAgJgSQgEAEAAAJIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgEAAgFAFg"); this.shape_146.setTransform(651.4,76.2); this.shape_147 = new cjs.Shape(); this.shape_147.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAYQgGgIAAgQQAAgQAGgIQAHgHAJAAQAIAAAFAEQAGAFABAKIgIACQgBgGgEgEQgDgDgEAAQgFAAgEAFQgFAHAAALQAAAMAEAGQAEAFAGABQAFgBADgDQAEgEABgIIAIABQgBAMgGAFQgGAHgIAAQgJAAgHgJg"); this.shape_147.setTransform(646.4,76.2); this.shape_148 = new cjs.Shape(); this.shape_148.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAgIAAglIgBgKQgBgDgDgCQgCgCgEAAQgFAAgEAFQgDAEAAAMIAAAhIgJAAIAAg9IAIAAIAAAIQADgFAEgCQAEgDAEAAQAEAAAEACQADABACADIAEAHIABAMIAAAmg"); this.shape_148.setTransform(641.1,76.1); this.shape_149 = new cjs.Shape(); this.shape_149.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgEgEgBgIQAAgFACgFQADgEADgCQAFgCAHgBQAKgCAFgCIAAgCQAAgGgCgDQgDgEgHAAQgGAAgCADQgDACgCAHIgIgBQABgLAGgEQAGgFAJABQAIAAAEADQAFADACAEIAAANIAAANIABATIACAHIgJAAIgCgHQgEAEgFACQgDACgFABQgIAAgFgGgAgBAEQgFAAgDACQgBAAAAABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgBADgBADQAAAEADADQADACAFAAQADAAAEgCQAEgDACgDQACgEAAgIIAAgEIgNAEg"); this.shape_149.setTransform(635.6,76.2); this.shape_150 = new cjs.Shape(); this.shape_150.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAgIAAglIgBgKQgBgDgDgCQgCgCgEAAQgFAAgEAFQgDAEAAAMIAAAhIgJAAIAAg9IAIAAIAAAIQADgFAEgCQAEgDAEAAQAEAAAEACQADABACADIAEAHIABAMIAAAmg"); this.shape_150.setTransform(630.2,76.1); this.shape_151 = new cjs.Shape(); this.shape_151.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDArIAAg9IAHAAIAAA9gAgDgeIAAgMIAHAAIAAAMg"); this.shape_151.setTransform(626.3,75); this.shape_152 = new cjs.Shape(); this.shape_152.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgGAsIAAg1IgIAAIAAgIIAIAAIAAgHQAAgHABgEQACgEADgCQACgCAFAAIAIACIgCAJIgEgBQgEAAgCACQgBACgBAGIAAAGIAKAAIAAAIIgKAAIAAA1g"); this.shape_152.setTransform(624.1,74.9); this.shape_153 = new cjs.Shape(); this.shape_153.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMAFIAAgJIAZAAIAAAJg"); this.shape_153.setTransform(620.8,76.2); this.shape_154 = new cjs.Shape(); this.shape_154.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAgIAAglIgBgKQgBgDgDgCQgCgCgEAAQgFAAgEAFQgDAEAAAMIAAAhIgJAAIAAg9IAIAAIAAAIQADgFAEgCQAEgDAEAAQAEAAAEACQADABACADIAEAHIABAMIAAAmg"); this.shape_154.setTransform(616.5,76.1); this.shape_155 = new cjs.Shape(); this.shape_155.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAHQAGAJAAAPIAAACIgkAAQAAALAEAFQAEAGAFAAQALAAAEgNIAIACQgCAJgGAFQgGAGgJAAQgJAAgHgJgAgJgSQgEAEAAAJIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgFAAgEAFg"); this.shape_155.setTransform(611,76.2); this.shape_156 = new cjs.Shape(); this.shape_156.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAnQgFgGAAgJIAJABQAAAFADADQADACAFAAQAFAAADgCQADgDACgGIABgNQgDAEgEACQgDACgEAAQgJAAgGgHQgGgKAAgOQAAgKADgHQADgHAFgEQAFgDAFAAQAEAAAEACIAHAGIAAgHIAIAAIAAA1QAAAOgDAGQgCAGgFADQgGAEgHAAQgKABgFgGgAgJgdQgDAFAAAMQAAAMADAEQAEAGAFABQAGAAAEgGQAFgFAAgMQgBgMgEgFQgEgGgGAAQgFAAgEAGg"); this.shape_156.setTransform(605.4,77.4); this.shape_157 = new cjs.Shape(); this.shape_157.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgFgEABgIQAAgFACgFQACgEAEgCQADgCAJgBQAJgCAFgCIAAgCQAAgGgDgDQgDgEgGAAQgGAAgCADQgDACgBAHIgJgBQABgLAGgEQAGgFAJABQAIAAAFADQAEADABAEIACANIAAANIAAATIADAHIgJAAIgCgHQgFAEgEACQgEACgFABQgIAAgFgGgAgBAEQgGAAgCACQAAAAgBABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgBADAAADQAAAEADADQACACAFAAQADAAAFgCQADgDACgDQACgEAAgIIAAgEIgNAEg"); this.shape_157.setTransform(600.1,76.2); this.shape_158 = new cjs.Shape(); this.shape_158.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAKAfIgIglIgCgKIgJAvIgJAAIgQg9IAJAAIAIAjIADANIADgNIAIgjIAIAAIAIAjIACAMIADgMIAIgjIAJAAIgQA9g"); this.shape_158.setTransform(593.8,76.2); this.shape_159 = new cjs.Shape(); this.shape_159.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUANIAIgDQABAIAEACQADAEAFAAQAFgBADgCQADgDAAgEQAAgEgCgCIgJgDIgNgFIgFgGQgCgDAAgEQAAgJAFgFQAFgEAJAAQAFAAAFACQAEACACADQACAEABAGIgIABQgBgKgKAAQgFAAgDADQgCACAAADQAAADACADIAJADIANAFQAEACABADQACADAAAGQAAAIgFAGQgGAFgKABQgRgBgDgTg"); this.shape_159.setTransform(587.8,76.2); this.shape_160 = new cjs.Shape(); this.shape_160.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAKArIgPggIgHAIIAAAYIgIAAIAAhVIAIAAIAAAwIAUgYIALAAIgTAWIAVAng"); this.shape_160.setTransform(583.3,75); this.shape_161 = new cjs.Shape(); this.shape_161.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDArIAAhVIAHAAIAABVg"); this.shape_161.setTransform(579.3,75); this.shape_162 = new cjs.Shape(); this.shape_162.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAHgHAJAAQAKAAAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgHAJgKAAQgJAAgHgJgAgKgRQgEAGAAALQAAAMAEAGQAEAFAGABQAGgBAFgFQAEgGAAgMQAAgLgEgGQgFgGgGAAQgGAAgEAGg"); this.shape_162.setTransform(575.6,76.2); this.shape_163 = new cjs.Shape(); this.shape_163.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDAfIgTg9IAJAAIALAkIACAMIAEgLIALglIAJAAIgUA9g"); this.shape_163.setTransform(570.4,76.2); this.shape_164 = new cjs.Shape(); this.shape_164.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAGIAAgLIAJAAIAAALg"); this.shape_164.setTransform(566.6,78.7); this.shape_165 = new cjs.Shape(); this.shape_165.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAKAfIgIglIgCgKIgJAvIgJAAIgQg9IAJAAIAIAjIADANIADgNIAIgjIAIAAIAIAjIACAMIADgMIAIgjIAJAAIgQA9g"); this.shape_165.setTransform(561.6,76.2); this.shape_166 = new cjs.Shape(); this.shape_166.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAKAfIgIglIgCgKIgJAvIgJAAIgQg9IAJAAIAIAjIADANIADgNIAIgjIAIAAIAIAjIACAMIADgMIAJgjIAIAAIgQA9g"); this.shape_166.setTransform(554.5,76.2); this.shape_167 = new cjs.Shape(); this.shape_167.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAKAfIgIglIgCgKIgJAvIgJAAIgQg9IAJAAIAIAjIADANIADgNIAIgjIAIAAIAHAjIADAMIADgMIAJgjIAIAAIgQA9g"); this.shape_167.setTransform(547.4,76.2); this.shape_168 = new cjs.Shape(); this.shape_168.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AARArIAAgYIgoAAIAAg9IAJAAIAAA1IAYAAIAAg1IAIAAIAAA1IAFAAIAAAgg"); this.shape_168.setTransform(538.5,77.4); this.shape_169 = new cjs.Shape(); this.shape_169.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgbIgXAAIAAAbIgJAAIAAg9IAJAAIAAAaIAXAAIAAgaIAJAAIAAA9g"); this.shape_169.setTransform(532.8,76.2); this.shape_170 = new cjs.Shape(); this.shape_170.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgFgEABgIQAAgFABgFQADgEAEgCQADgCAJgBQAJgCAFgCIAAgCQAAgGgDgDQgDgEgGAAQgGAAgCADQgDACgBAHIgJgBQACgLAFgEQAGgFAJABQAIAAAFADQAEADACAEIABANIAAANIAAATIACAHIgIAAIgCgHQgFAEgEACQgEACgFABQgIAAgFgGgAgBAEQgGAAgCACQAAAAgBABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgCADABADQAAAEACADQADACAFAAQAEAAAEgCQADgDACgDQACgEAAgIIAAgEIgNAEg"); this.shape_170.setTransform(527.3,76.2); this.shape_171 = new cjs.Shape(); this.shape_171.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgbIgXAAIAAAbIgJAAIAAg9IAJAAIAAAaIAXAAIAAgaIAJAAIAAA9g"); this.shape_171.setTransform(521.9,76.2); this.shape_172 = new cjs.Shape(); this.shape_172.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgXAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAXguIAJAAIAAA9g"); this.shape_172.setTransform(516.4,76.2); this.shape_173 = new cjs.Shape(); this.shape_173.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDArIAAgLQgNAAgJgKQgHgIgBgOQABgNAHgKQAJgIANgBIAAgKIAIAAIAAAKQANACAIAIQAHAJABANQgBANgHAJQgIAJgNABIAAALgAAFAWQAIAAAFgGQAFgFABgLQgBgKgFgGQgFgFgIgBgAgSgQQgFAGAAAKQAAAKAFAGQAGAGAJAAIAAgsQgJABgGAFg"); this.shape_173.setTransform(509.9,75); this.shape_174 = new cjs.Shape(); this.shape_174.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AALAfIAAg0IgWAAIAAA0IgIAAIAAg9IAnAAIAAA9g"); this.shape_174.setTransform(500.7,76.2); this.shape_175 = new cjs.Shape(); this.shape_175.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAqIgBgKIAFABIAFgBQAAAAAAAAQABgBAAAAQABgBAAAAQAAgBABAAIADgLIgUg9IAKAAIAKAkIAEANIADgNIAKgkIAJAAIgTA+IgFARIgFAGQgDACgEAAIgFgCg"); this.shape_175.setTransform(495.7,77.5); this.shape_176 = new cjs.Shape(); this.shape_176.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFADgDQAEgCADAAQAHAAAEAEQAGADACAIQADAHAAAKQAAAPgGAJQgHAIgJAAQgDAAgEgCQgDgCgCgEIAAAfgAgJgcQgFAGAAAMQAAALAFAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAFgGAAgMQgBgMgEgGQgEgGgFAAQgEAAgFAHg"); this.shape_176.setTransform(490.6,77.3); this.shape_177 = new cjs.Shape(); this.shape_177.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUArIAAhVIAqAAIAAAKIghAAIAABLg"); this.shape_177.setTransform(485.4,75); this.shape_178 = new cjs.Shape(); this.shape_178.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgZArIAAhVIAZAAQAIAAAFACQAEADADAFQADAGAAAGQAAAGgCAFQgDAEgFAEQAGABAEAFQADAFAAAIQAAAIgDAGQgDAFgFADQgGADgJAAgAgQAhIAQAAIAIgBQAEgBADgEQACgDAAgGQAAgFgCgDQgCgEgDgBQgEgBgGgBIgQAAgAgQgGIAPAAIAHgBQAEgBACgCQACgEAAgEQAAgGgCgCQgBgDgEgCQgCgBgIAAIgNAAg"); this.shape_178.setTransform(476.6,75); this.shape_179 = new cjs.Shape(); this.shape_179.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDArIAAgLQgNAAgJgKQgHgIgBgOQABgNAHgKQAJgIANgBIAAgKIAIAAIAAAKQAMACAJAIQAHAJABANQgBANgHAJQgIAJgNABIAAALgAAFAWQAIAAAFgGQAFgFABgLQgBgKgFgGQgFgFgIgBgAgSgQQgFAGAAAKQAAAKAFAGQAGAGAJAAIAAgsQgJABgGAFg"); this.shape_179.setTransform(469.4,75); this.shape_180 = new cjs.Shape(); this.shape_180.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AACAOIAAgKQAAgGACgEQADgFADgCIACAFQgCABgBACQgCADAAAEIAEAAIAAAMgAgLAOIAAgKQAAgGACgEQACgFADgCIADAFQgBAAgBAAQAAAAgBABQAAAAAAABQgBAAAAABQgBADgBAEIAFAAIAAAMg"); this.shape_180.setTransform(463.9,72.1); this.shape_181 = new cjs.Shape(); this.shape_181.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfQgJgMAAgSQAAgVAKgMQAKgMANABQAJAAAIAFQAIAFAEAKQAFAKAAANQAAATgJAMQgKAOgPAAQgPAAgJgOgAgQgZQgHAJAAASQAAAPAHAJQAHAJAJAAQAKAAAHgJQAHgJAAgRQAAgLgEgIQgCgGgGgFQgFgEgHAAQgKABgGAIg"); this.shape_181.setTransform(455.7,75); this.shape_182 = new cjs.Shape(); this.shape_182.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfQgJgMAAgSQAAgVAKgMQAKgMANABQAJAAAIAFQAIAFAEAKQAFAKAAANQAAATgJAMQgKAOgPAAQgPAAgJgOgAgQgZQgHAJAAASQAAAPAHAJQAHAJAJAAQAKAAAHgJQAHgJAAgRQAAgLgEgIQgCgGgGgFQgFgEgHAAQgKABgGAIg"); this.shape_182.setTransform(448.1,75); this.shape_183 = new cjs.Shape(); this.shape_183.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfQgJgMAAgSQAAgVAKgMQAKgMANABQAJAAAIAFQAIAFAEAKQAFAKAAANQAAATgJAMQgKAOgPAAQgPAAgJgOgAgQgZQgHAJAAASQAAAPAHAJQAHAJAJAAQAKAAAHgJQAHgJAAgRQAAgLgEgIQgCgGgGgFQgFgEgHAAQgKABgGAIg"); this.shape_183.setTransform(440.4,75); this.shape_184 = new cjs.Shape(); this.shape_184.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDAfIAAg0IgRAAIAAgJIApAAIAAAJIgRAAIAAA0g"); this.shape_184.setTransform(431.6,76.2); this.shape_185 = new cjs.Shape(); this.shape_185.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgOAHgJQAHgJAKABQAJAAAHAHQAHAJAAAPIAAACIgmAAQABALAEAFQAFAGAFAAQAJAAAFgNIAIACQgCAJgGAFQgFAGgJAAQgKAAgHgJgAgIgSQgFAEAAAJIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgFAAgDAFg"); this.shape_185.setTransform(426.6,76.2); this.shape_186 = new cjs.Shape(); this.shape_186.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOAfIAAgYIgFAAQgEgBgDACQgCACgDAHIgIAOIgKAAIAJgRQAEgHAFgBQgIgBgEgFQgDgFAAgHQAAgIAFgGQAEgEAJAAIAXAAIAAA9gAgHgSQgCACAAAFQAAAFADADQADACAIAAIAJAAIAAgUIgMAAQgHAAgCADg"); this.shape_186.setTransform(420.9,76.2); this.shape_187 = new cjs.Shape(); this.shape_187.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAIgBIABgBIABgKIAAgoIAnAAIAAA9IgJAAIAAg1IgVAAIAAAeIgBAOQgBAEgDADQgCACgFAAIgHAAg"); this.shape_187.setTransform(415.4,76.2); this.shape_188 = new cjs.Shape(); this.shape_188.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUAfIAAg9IAUAAIAKABQADABADAEQACAFABAGQAAAIgHAEQAJADAAAMQAAAHgEAFQgFAFgKAAgAgMAXIAMAAQAHAAACgDQADgCAAgFQAAgFgDgCQgDgCgHAAIgLAAgAgMgEIAKAAIAGAAIAEgEQACgCAAgDQAAgEgDgCQgDgCgGAAIgKAAg"); this.shape_188.setTransform(410.3,76.2); this.shape_189 = new cjs.Shape(); this.shape_189.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgEgEgBgIQAAgFACgFQADgEADgCQAFgCAHgBQAKgCAFgCIAAgCQAAgGgCgDQgDgEgHAAQgGAAgCADQgDACgCAHIgIgBQABgLAGgEQAGgFAJABQAIAAAEADQAFADACAEIAAANIAAANIABATIACAHIgJAAIgCgHQgEAEgFACQgDACgFABQgIAAgFgGgAgBAEQgFAAgDACQgBAAAAABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgBADgBADQAAAEADADQADACAFAAQADAAAEgCQAEgDACgDQACgEAAgIIAAgEIgNAEg"); this.shape_189.setTransform(404.8,76.2); this.shape_190 = new cjs.Shape(); this.shape_190.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAfIAAg0IgQAAIAAgJIApAAIAAAJIgRAAIAAA0g"); this.shape_190.setTransform(399.8,76.2); this.shape_191 = new cjs.Shape(); this.shape_191.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAYQgGgIAAgQQAAgQAGgIQAHgHAJAAQAIAAAFAEQAGAFABAKIgIACQgBgGgEgEQgDgDgEAAQgFAAgEAFQgFAHAAALQAAAMAEAGQAEAFAGABQAFgBADgDQAEgEABgIIAIABQgBAMgGAFQgGAHgIAAQgJAAgHgJg"); this.shape_191.setTransform(395.3,76.2); this.shape_192 = new cjs.Shape(); this.shape_192.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgJQAGgHAKAAQAKAAAHAHQAHAJAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQAEAFAFABQAHgBAEgFQAEgGAAgMQAAgLgEgGQgEgGgHAAQgFAAgEAGg"); this.shape_192.setTransform(389.9,76.2); this.shape_193 = new cjs.Shape(); this.shape_193.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAUAoIAAgSIgnAAIAAASIgHAAIAAgaIAEAAQAJgOAAgnIAjAAIAAA1IAFAAIAAAagAgNAOIAaAAIAAgsIgTAAQgBAegGAOg"); this.shape_193.setTransform(384.2,77.1); this.shape_194 = new cjs.Shape(); this.shape_194.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAHQAGAJABAPIAAACIglAAQAAALAEAFQAFAGAEAAQALAAAEgNIAIACQgCAJgGAFQgFAGgKAAQgJAAgHgJgAgJgSQgEAEAAAJIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgEAAgFAFg"); this.shape_194.setTransform(378.7,76.2); this.shape_195 = new cjs.Shape(); this.shape_195.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFAEgDQADgCADAAQAGAAAGAEQAEADAEAIQACAHAAAKQAAAPgHAJQgGAIgJAAQgDAAgDgCQgEgCgCgEIAAAfgAgJgcQgFAGABAMQgBALAFAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAEgGABgMQAAgMgFgGQgDgGgGAAQgFAAgEAHg"); this.shape_195.setTransform(373.4,77.3); this.shape_196 = new cjs.Shape(); this.shape_196.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AALAfIAAg0IgWAAIAAA0IgIAAIAAg9IAnAAIAAA9g"); this.shape_196.setTransform(367.9,76.2); this.shape_197 = new cjs.Shape(); this.shape_197.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgXAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAWguIAKAAIAAA9g"); this.shape_197.setTransform(359.7,76.2); this.shape_198 = new cjs.Shape(); this.shape_198.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgOAfIAAg9IAdAAIAAAJIgUAAIAAA0g"); this.shape_198.setTransform(355.5,76.2); this.shape_199 = new cjs.Shape(); this.shape_199.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAqIgBgKIAFABIAFgBQAAAAAAAAQABgBAAAAQABgBAAAAQAAgBAAAAIAEgLIgUg9IAKAAIALAkIACANIAEgNIALgkIAJAAIgUA+IgFARIgFAGQgDACgEAAIgFgCg"); this.shape_199.setTransform(351,77.5); this.shape_200 = new cjs.Shape(); this.shape_200.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAHgBIACgBIAAgKIAAgoIAoAAIAAA9IgJAAIAAg1IgWAAIAAAeIAAAOQgBAEgDADQgCACgFAAIgHAAg"); this.shape_200.setTransform(345.3,76.2); this.shape_201 = new cjs.Shape(); this.shape_201.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAYQgGgIAAgQQAAgQAGgIQAHgHAJAAQAIAAAFAEQAGAFABAKIgIACQgBgGgEgEQgDgDgEAAQgFAAgEAFQgFAHAAALQAAAMAEAGQAEAFAGABQAFgBADgDQAEgEABgIIAIABQgBAMgGAFQgGAHgIAAQgJAAgHgJg"); this.shape_201.setTransform(340.4,76.2); this.shape_202 = new cjs.Shape(); this.shape_202.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVApIAAgJQAEADAEgBQADABADgDQACgDAEgJIgdg+IAKAAIAVAzIAUgzIAKAAIgbBCQgEAMgDAEQgDAEgFgBQgFAAgFgCg"); this.shape_202.setTransform(334.8,75.1); this.shape_203 = new cjs.Shape(); this.shape_203.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAGIAAgLIAJAAIAAALg"); this.shape_203.setTransform(762.2,63.1); this.shape_204 = new cjs.Shape(); this.shape_204.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANArIAAguIgYAuIgJAAIAAg9IAJAAIAAAuIAXguIAJAAIAAA9gAgJgfQgEgDAAgIIAFAAQACAIAGAAQADAAADgBQACgCAAgFIAGAAQgBAIgEADQgDAFgGAAQgFAAgEgFg"); this.shape_204.setTransform(758.1,59.4); this.shape_205 = new cjs.Shape(); this.shape_205.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAGgIAKAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgHAJgKAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQADAFAGABQAGgBAEgFQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgEgGgGAAQgGAAgDAGg"); this.shape_205.setTransform(752.6,60.6); this.shape_206 = new cjs.Shape(); this.shape_206.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDAfIAAg0IgQAAIAAgJIAnAAIAAAJIgPAAIAAA0g"); this.shape_206.setTransform(747.6,60.6); this.shape_207 = new cjs.Shape(); this.shape_207.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFADgDQAEgCADAAQAGAAAGAEQAEADADAIQADAHAAAKQAAAPgHAJQgGAIgJAAQgDAAgEgCQgDgCgCgEIAAAfgAgJgcQgFAGABAMQgBALAFAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAEgGABgMQAAgMgFgGQgDgGgGAAQgEAAgFAHg"); this.shape_207.setTransform(742.8,61.7); this.shape_208 = new cjs.Shape(); this.shape_208.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAIQAHAIAAAPIAAADIgmAAQABAKAEAFQAFAGAEAAQAKAAAFgNIAIACQgCAJgGAFQgFAGgKAAQgJAAgHgJgAgIgSQgFAEAAAJIAcAAQgBgIgDgEQgFgGgGAAQgFAAgDAFg"); this.shape_208.setTransform(737.2,60.6); this.shape_209 = new cjs.Shape(); this.shape_209.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDA3IAAgeQgGAIgHAAQgIAAgGgKQgGgJAAgOQAAgKADgIQADgHAEgDQAEgEAGABQAIgBAFAIIAAgeIAIAAIAAAeQAFgIAHABQAJAAAGAJQAFAIAAAOQAAAOgGAKQgFAJgJAAQgHAAgFgIIAAAegAAFABQAAAXALAAQAFAAAEgGQADgHAAgLQAAgMgDgFQgEgGgFAAQgMAAABAYgAgYgRQgDAFAAAMQAAAMADAGQAFAFAEABQAMAAAAgYQAAgXgMAAQgFAAgEAGg"); this.shape_209.setTransform(730.4,60.6); this.shape_210 = new cjs.Shape(); this.shape_210.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAHgIAJAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgHAJgKAAQgJAAgHgJgAgKgRQgEAGAAALQAAAMAEAGQAFAFAFABQAGgBAFgFQAEgGAAgMQAAgLgEgGQgFgGgGAAQgFAAgFAGg"); this.shape_210.setTransform(723.6,60.6); this.shape_211 = new cjs.Shape(); this.shape_211.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMArIAAguIgWAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAWguIAKAAIAAA9gAgJgfQgEgDgBgIIAGAAQACAIAGAAQADAAADgBQABgCABgFIAGAAQgBAIgEADQgEAFgFAAQgFAAgEgFg"); this.shape_211.setTransform(715.5,59.4); this.shape_212 = new cjs.Shape(); this.shape_212.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAHgIAJAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQAEAFAFABQAHgBADgFQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgDgGgHAAQgFAAgEAGg"); this.shape_212.setTransform(710,60.6); this.shape_213 = new cjs.Shape(); this.shape_213.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgbIgXAAIAAAbIgJAAIAAg9IAJAAIAAAaIAXAAIAAgaIAJAAIAAA9g"); this.shape_213.setTransform(704.5,60.6); this.shape_214 = new cjs.Shape(); this.shape_214.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgZQgIADgGAAQgIAAgEgGQgFgFgBgMIAAgQIAJAAIAAALIAAAMQACADADADQACABAEAAQAEAAAIgCIAAgcIAIAAIAAA9g"); this.shape_214.setTransform(699.1,60.6); this.shape_215 = new cjs.Shape(); this.shape_215.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgYAuIgJAAIAAg9IAIAAIAAAuIAYguIAJAAIAAA9g"); this.shape_215.setTransform(693.9,60.6); this.shape_216 = new cjs.Shape(); this.shape_216.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAHgBIACgBIAAgKIAAgoIAoAAIAAA9IgJAAIAAg1IgWAAIAAAeIAAAOQgBAEgCADQgDACgFAAIgHAAg"); this.shape_216.setTransform(688,60.6); this.shape_217 = new cjs.Shape(); this.shape_217.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMAoQgFgFgDgIQgDgIAAgTQAAgZAHgIQAHgJANAAIAKAAIACgCIAHAAQgBAHgCACQgBADgDAAIgKABQgKAAgEACQgEADgCAGQgCAFAAAJQAHgMAJAAQALAAAHAJQAGAIAAANQAAAOgGAJQgGAKgMAAQgHAAgFgFgAgJgDQgFAFAAAMQAAALAFAGQAFAFAEAAQAHAAAEgGQAEgHAAgLQAAgLgEgEQgEgGgHAAQgGAAgDAGg"); this.shape_217.setTransform(682.6,59.3); this.shape_218 = new cjs.Shape(); this.shape_218.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAqIgBgKIAFABIAEgBQABAAAAAAQABgBAAAAQABgBAAAAQAAgBABAAIADgLIgUg9IAKAAIAKAkIAEANIADgNIAKgkIAJAAIgTA+IgFARIgFAGQgDACgEAAIgFgCg"); this.shape_218.setTransform(677.4,61.8); this.shape_219 = new cjs.Shape(); this.shape_219.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AALAfIAAg0IgWAAIAAA0IgIAAIAAg9IAnAAIAAA9g"); this.shape_219.setTransform(672.2,60.6); this.shape_220 = new cjs.Shape(); this.shape_220.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOAfIAAgYIgFAAQgFAAgCABQgCACgDAHIgIAOIgKAAIAJgRQAEgHAFgBQgIgCgEgEQgDgFAAgHQAAgIAEgGQAGgEAIAAIAXAAIAAA9gAgHgTQgDAEABAEQgBAFAEADQADACAIAAIAJAAIAAgUIgMAAQgHAAgCACg"); this.shape_220.setTransform(663.8,60.6); this.shape_221 = new cjs.Shape(); this.shape_221.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAYQgGgIAAgQQAAgPAGgIQAHgIAJAAQAIAAAFAEQAGAFABAKIgIABQgBgFgEgEQgDgDgEAAQgFAAgEAFQgFAHAAALQAAAMAEAGQAEAFAGABQAFgBADgDQAEgEABgIIAIABQgBAMgGAFQgGAHgIAAQgJAAgHgJg"); this.shape_221.setTransform(659.1,60.6); this.shape_222 = new cjs.Shape(); this.shape_222.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAfIAAg0IgPAAIAAgJIAnAAIAAAJIgQAAIAAA0g"); this.shape_222.setTransform(654.3,60.6); this.shape_223 = new cjs.Shape(); this.shape_223.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAIQAGAIAAAPIAAADIgkAAQAAAKAEAFQAEAGAFAAQALAAAEgNIAIACQgCAJgGAFQgGAGgJAAQgJAAgHgJgAgJgSQgEAEAAAJIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgFAAgEAFg"); this.shape_223.setTransform(649.3,60.6); this.shape_224 = new cjs.Shape(); this.shape_224.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOAfIAAgYIgFAAQgEAAgCABQgDACgEAHIgHAOIgLAAIAKgRQAEgHAEgBQgHgCgDgEQgEgFAAgHQAAgIAEgGQAFgEAJAAIAWAAIAAA9gAgHgTQgDAEAAAEQAAAFAEADQADACAHAAIAKAAIAAgUIgMAAQgHAAgCACg"); this.shape_224.setTransform(643.6,60.6); this.shape_225 = new cjs.Shape(); this.shape_225.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAHgBIACgBIAAgKIAAgoIAoAAIAAA9IgJAAIAAg1IgWAAIAAAeIAAAOQgBAEgCADQgDACgFAAIgHAAg"); this.shape_225.setTransform(638.1,60.6); this.shape_226 = new cjs.Shape(); this.shape_226.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUAfIAAg9IAUAAIAJABQAEACADAEQACADAAAHQAAAIgFAEQAIADAAAMQAAAHgFAFQgDAFgLAAgAgLAXIALAAQAGgBADgCQADgCAAgFQAAgFgDgCQgDgCgHAAIgKAAgAgLgEIAJAAIAHAAIADgEQACgCAAgDQAAgEgDgCQgDgCgGAAIgJAAg"); this.shape_226.setTransform(633,60.6); this.shape_227 = new cjs.Shape(); this.shape_227.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOAfIAAgYIgFAAQgFAAgCABQgCACgEAHIgHAOIgLAAIAKgRQAEgHAEgBQgHgCgEgEQgDgFAAgHQAAgIAEgGQAGgEAIAAIAWAAIAAA9gAgHgTQgDAEABAEQgBAFAEADQAEACAGAAIAKAAIAAgUIgMAAQgHAAgCACg"); this.shape_227.setTransform(627.3,60.6); this.shape_228 = new cjs.Shape(); this.shape_228.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAIQAGAIABAPIAAADIglAAQAAAKAEAFQAFAGAEAAQAKAAAFgNIAIACQgCAJgGAFQgFAGgKAAQgJAAgHgJgAgJgSQgEAEAAAJIAcAAQgBgIgDgEQgEgGgHAAQgFAAgEAFg"); this.shape_228.setTransform(619.4,60.6); this.shape_229 = new cjs.Shape(); this.shape_229.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgbIgXAAIAAAbIgJAAIAAg9IAJAAIAAAaIAXAAIAAgaIAJAAIAAA9g"); this.shape_229.setTransform(613.9,60.6); this.shape_230 = new cjs.Shape(); this.shape_230.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgGgIAAgQQAAgOAGgJQAHgJAKABQAJAAAHAIQAGAIAAAPIAAADIgkAAQAAAKAEAFQAEAGAGAAQAJAAAEgNIAJACQgCAJgGAFQgGAGgIAAQgKAAgHgJgAgJgSQgEAEAAAJIAbAAQgBgIgCgEQgFgGgGAAQgEAAgFAFg"); this.shape_230.setTransform(605.7,60.6); this.shape_231 = new cjs.Shape(); this.shape_231.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAguIgWAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAWguIAKAAIAAA9g"); this.shape_231.setTransform(600.3,60.6); this.shape_232 = new cjs.Shape(); this.shape_232.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgbIgXAAIAAAbIgJAAIAAg9IAJAAIAAAaIAXAAIAAgaIAJAAIAAA9g"); this.shape_232.setTransform(594.8,60.6); this.shape_233 = new cjs.Shape(); this.shape_233.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAIQAGAIABAPIAAADIglAAQAAAKAEAFQAFAGAEAAQALAAAEgNIAIACQgCAJgGAFQgFAGgKAAQgJAAgHgJgAgJgSQgEAEAAAJIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgFAAgEAFg"); this.shape_233.setTransform(589.3,60.6); this.shape_234 = new cjs.Shape(); this.shape_234.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAXAfIgJgTIgEgIQgDgCgDAAIAAAdIgIAAIAAgdQgCAAgCACQgDABgDAHIgIATIgKAAIAKgTQAEgLAGgBQgEgCgBgCIgFgNIgCgDIgEgBIgCAAIAAgJIABAAIAHABIAEADIAEAMQADAHACACQACABADABIAAgbIAIAAIAAAbQAEAAACgCQACgCADgKQADgHACgDIADgCIAHgBIABAAIAAAJIgCAAIgEABQAAAAgBAAQAAAAAAABQgBAAAAABQAAAAgBABIgEANQgCACgEACQAGABAFALIAKATg"); this.shape_234.setTransform(583.3,60.6); this.shape_235 = new cjs.Shape(); this.shape_235.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAGgIAKAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgHAJgKAAQgJAAgHgJgAgKgRQgEAGAAALQAAAMAEAGQAFAFAFABQAGgBAFgFQAEgGAAgMQAAgLgEgGQgFgGgGAAQgFAAgFAGg"); this.shape_235.setTransform(577.3,60.6); this.shape_236 = new cjs.Shape(); this.shape_236.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAHgBIACgBIABgKIAAgoIAnAAIAAA9IgJAAIAAg1IgVAAIAAAeIgBAOQgBAEgDADQgCACgFAAIgHAAg"); this.shape_236.setTransform(571.4,60.6); this.shape_237 = new cjs.Shape(); this.shape_237.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAUAoIAAgSIgnAAIAAASIgHAAIAAgaIAEAAQAJgOAAgnIAjAAIAAA1IAFAAIAAAagAgNAOIAaAAIAAgsIgTAAQgBAegGAOg"); this.shape_237.setTransform(565.8,61.4); this.shape_238 = new cjs.Shape(); this.shape_238.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAIQAHAIAAAPIAAADIgmAAQABAKAEAFQAFAGAEAAQAKAAAFgNIAIACQgCAJgGAFQgFAGgKAAQgJAAgHgJgAgJgSQgEAEAAAJIAcAAQgBgIgDgEQgFgGgGAAQgFAAgEAFg"); this.shape_238.setTransform(560.3,60.6); this.shape_239 = new cjs.Shape(); this.shape_239.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFADgDQAEgCADAAQAHAAAEAEQAGADACAIQADAHAAAKQAAAPgGAJQgHAIgJAAQgDAAgEgCQgDgCgCgEIAAAfgAgJgcQgFAGABAMQgBALAFAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAFgGAAgMQAAgMgFgGQgDgGgGAAQgEAAgFAHg"); this.shape_239.setTransform(555,61.7); this.shape_240 = new cjs.Shape(); this.shape_240.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AASArIAAhLIgkAAIAABLIgJAAIAAhVIA2AAIAABVg"); this.shape_240.setTransform(548.6,59.4); this.shape_241 = new cjs.Shape(); this.shape_241.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAGIAAgLIAJAAIAAALg"); this.shape_241.setTransform(541,63.1); this.shape_242 = new cjs.Shape(); this.shape_242.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAVAfIAAg9IAJAAIAAA9gAgdAfIAAg9IAJAAIAAAYIALAAQALAAAFAFQAFAFAAAIQAAAIgFAFQgEAGgKAAgAgUAXIAJAAQAKgBABgDQAEgDAAgEQAAgFgEgCQgCgDgIAAIgKAAg"); this.shape_242.setTransform(535.9,60.6); this.shape_243 = new cjs.Shape(); this.shape_243.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgbIgXAAIAAAbIgJAAIAAg9IAJAAIAAAaIAXAAIAAgaIAJAAIAAA9g"); this.shape_243.setTransform(529.5,60.6); this.shape_244 = new cjs.Shape(); this.shape_244.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAIQAGAIABAPIAAADIglAAQAAAKAEAFQAFAGAEAAQALAAAEgNIAIACQgCAJgGAFQgFAGgKAAQgJAAgHgJgAgJgSQgEAEAAAJIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgFAAgEAFg"); this.shape_244.setTransform(524.1,60.6); this.shape_245 = new cjs.Shape(); this.shape_245.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgZQgIADgGAAQgIAAgFgGQgEgFgBgMIAAgQIAJAAIAAALIAAAMQABADAEADQACABAEAAQAEAAAIgCIAAgcIAIAAIAAA9g"); this.shape_245.setTransform(518.6,60.6); this.shape_246 = new cjs.Shape(); this.shape_246.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgYAuIgJAAIAAg9IAIAAIAAAuIAYguIAJAAIAAA9g"); this.shape_246.setTransform(513.5,60.6); this.shape_247 = new cjs.Shape(); this.shape_247.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgbIgXAAIAAAbIgJAAIAAg9IAJAAIAAAaIAXAAIAAgaIAJAAIAAA9g"); this.shape_247.setTransform(508,60.6); this.shape_248 = new cjs.Shape(); this.shape_248.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgEgEgBgIQAAgFACgFQADgEADgCQAEgCAIgBQAKgCAFgCIAAgCQAAgHgCgCQgDgEgHAAQgFAAgDADQgDACgCAHIgIgBQABgLAGgEQAGgFAJABQAIAAAEACQAFADACAFIAAANIAAANIABATIACAHIgJAAIgCgHQgDAEgGACQgDACgFABQgIAAgFgGgAgBAEQgGAAgCACQgBAAAAABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgBACgBAEQAAAEAEADQACACAFAAQADAAAEgCQAEgCACgFQACgEAAgHIAAgEIgNAEg"); this.shape_248.setTransform(502.5,60.6); this.shape_249 = new cjs.Shape(); this.shape_249.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFADgDQAEgCAEAAQAFAAAFAEQAGADACAIQADAHAAAKQAAAPgGAJQgHAIgJAAQgDAAgEgCQgDgCgDgEIAAAfgAgJgcQgFAGAAAMQAAALAFAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAFgGgBgMQAAgMgEgGQgEgGgFAAQgFAAgEAHg"); this.shape_249.setTransform(497.2,61.7); this.shape_250 = new cjs.Shape(); this.shape_250.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgOAfIAAg9IAdAAIAAAJIgUAAIAAA0g"); this.shape_250.setTransform(492.9,60.6); this.shape_251 = new cjs.Shape(); this.shape_251.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAGgIAKAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQAEAFAFABQAHgBAEgFQAEgGAAgMQAAgLgEgGQgEgGgHAAQgFAAgEAGg"); this.shape_251.setTransform(488,60.6); this.shape_252 = new cjs.Shape(); this.shape_252.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAguIgXAuIgJAAIAAg9IAIAAIAAAuIAYguIAJAAIAAA9g"); this.shape_252.setTransform(479.8,60.6); this.shape_253 = new cjs.Shape(); this.shape_253.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgYAuIgJAAIAAg9IAIAAIAAAuIAYguIAJAAIAAA9g"); this.shape_253.setTransform(474.3,60.6); this.shape_254 = new cjs.Shape(); this.shape_254.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAQArIAAgYIgmAAIAAg9IAIAAIAAA1IAYAAIAAg1IAIAAIAAA1IAFAAIAAAgg"); this.shape_254.setTransform(468.9,61.8); this.shape_255 = new cjs.Shape(); this.shape_255.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJAfIgJgTQgCgGgCgCQgCgCgDAAIAAAdIgJAAIAAg9IAJAAIAAAbQAEAAACgCIAEgMIAEgKIADgCIAHgBIACAAIAAAJIgDAAIgEABQAAAAAAAAQgBAAAAABQAAAAAAABQgBAAAAABIgFANQgBACgDACQAFABAFALIAKATg"); this.shape_255.setTransform(464.1,60.6); this.shape_256 = new cjs.Shape(); this.shape_256.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgEgEgBgIQAAgFACgFQADgEADgCQAEgCAIgBQAKgCAFgCIAAgCQAAgHgCgCQgDgEgHAAQgFAAgDADQgDACgCAHIgIgBQABgLAGgEQAGgFAJABQAIAAAEACQAFADABAFIABANIAAANIABATIACAHIgJAAIgCgHQgDAEgGACQgDACgFABQgIAAgFgGgAgBAEQgGAAgCACQgBAAAAABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgBACgBAEQAAAEAEADQACACAFAAQADAAAEgCQAEgCACgFQACgEAAgHIAAgEIgNAEg"); this.shape_256.setTransform(458.9,60.6); this.shape_257 = new cjs.Shape(); this.shape_257.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOAfIAAgYIgFAAQgEAAgCABQgDACgDAHIgIAOIgLAAIAKgRQAEgHAFgBQgIgCgDgEQgEgFAAgHQAAgIAFgGQAEgEAJAAIAWAAIAAA9gAgHgTQgDAEAAAEQAAAFAEADQADACAHAAIAKAAIAAgUIgMAAQgHAAgCACg"); this.shape_257.setTransform(450.5,60.6); this.shape_258 = new cjs.Shape(); this.shape_258.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgYAuIgJAAIAAg9IAJAAIAAAuIAXguIAJAAIAAA9g"); this.shape_258.setTransform(445.3,60.6); this.shape_259 = new cjs.Shape(); this.shape_259.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgbIgXAAIAAAbIgJAAIAAg9IAJAAIAAAaIAXAAIAAgaIAJAAIAAA9g"); this.shape_259.setTransform(439.8,60.6); this.shape_260 = new cjs.Shape(); this.shape_260.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgGgIgBgQQABgOAGgJQAHgJAKABQAJAAAHAIQAGAIAAAPIAAADIglAAQABAKAEAFQAEAGAGAAQAJAAAEgNIAJACQgCAJgGAFQgGAGgIAAQgKAAgHgJgAgIgSQgFAEAAAJIAbAAQAAgIgDgEQgEgGgHAAQgEAAgEAFg"); this.shape_260.setTransform(434.4,60.6); this.shape_261 = new cjs.Shape(); this.shape_261.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAUAoIAAgSIgnAAIAAASIgHAAIAAgaIAEAAQAJgOAAgnIAjAAIAAA1IAFAAIAAAagAgNAOIAaAAIAAgsIgTAAQgBAegGAOg"); this.shape_261.setTransform(428.6,61.4); this.shape_262 = new cjs.Shape(); this.shape_262.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIABgQQgBgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAIQAGAIABAPIAAADIglAAQAAAKAEAFQAFAGAEAAQAKAAAFgNIAIACQgCAJgGAFQgFAGgKAAQgJAAgHgJgAgJgSQgEAEAAAJIAcAAQgBgIgDgEQgEgGgHAAQgFAAgEAFg"); this.shape_262.setTransform(423.2,60.6); this.shape_263 = new cjs.Shape(); this.shape_263.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUAfIAAg9IAUAAIAJABQAEACADAEQACADAAAHQAAAIgFAEQAIADAAAMQAAAHgFAFQgDAFgLAAgAgMAXIAMAAQAGgBADgCQADgCAAgFQAAgFgDgCQgDgCgHAAIgLAAgAgMgEIAKAAIAHAAIADgEQACgCAAgDQAAgEgDgCQgDgCgGAAIgKAAg"); this.shape_263.setTransform(418,60.6); this.shape_264 = new cjs.Shape(); this.shape_264.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAGgIAKAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgKgRQgEAGAAALQAAAMAEAGQAEAFAGABQAGgBAEgFQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgEgGgGAAQgGAAgEAGg"); this.shape_264.setTransform(412.5,60.6); this.shape_265 = new cjs.Shape(); this.shape_265.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFAEgDQADgCADAAQAGAAAGAEQAEADAEAIQACAHAAAKQAAAPgHAJQgGAIgJAAQgDAAgDgCQgEgCgCgEIAAAfgAgJgcQgFAGABAMQgBALAFAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAEgGABgMQAAgMgFgGQgDgGgGAAQgFAAgEAHg"); this.shape_265.setTransform(407.2,61.7); this.shape_266 = new cjs.Shape(); this.shape_266.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AALAfIAAg0IgWAAIAAA0IgIAAIAAg9IAnAAIAAA9g"); this.shape_266.setTransform(401.6,60.6); this.shape_267 = new cjs.Shape(); this.shape_267.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgXAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAWguIAKAAIAAA9g"); this.shape_267.setTransform(393.5,60.6); this.shape_268 = new cjs.Shape(); this.shape_268.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJAfIgJgTQgCgGgCgCQgCgCgDAAIAAAdIgJAAIAAg9IAJAAIAAAbQAEAAACgCIAEgMIAEgKIADgCIAHgBIACAAIAAAJIgDAAIgEABQAAAAAAAAQgBAAAAABQAAAAAAABQgBAAAAABIgFANQgBACgDACQAFABAFALIAKATg"); this.shape_268.setTransform(388.9,60.6); this.shape_269 = new cjs.Shape(); this.shape_269.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAGgIAKAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgKgRQgEAGAAALQAAAMAEAGQAEAFAGABQAGgBAEgFQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgEgGgGAAQgGAAgEAGg"); this.shape_269.setTransform(383.7,60.6); this.shape_270 = new cjs.Shape(); this.shape_270.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAsIAAhVIAIAAIAAAIQADgFAEgDQADgCADAAQAGAAAGAEQAEADAEAIQACAHAAAKQAAAPgHAJQgGAIgJAAQgDAAgDgCQgEgCgCgEIAAAfgAgJgcQgFAGABAMQgBALAFAGQAEAFAFAAQAFAAAEgFQAEgGABgMQAAgMgFgGQgDgGgGAAQgFAAgEAHg"); this.shape_270.setTransform(378.4,61.7); this.shape_271 = new cjs.Shape(); this.shape_271.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAYQgGgIAAgQQAAgPAGgIQAHgIAJAAQAIAAAFAEQAGAFABAKIgIABQgBgFgEgEQgDgDgEAAQgFAAgEAFQgFAHAAALQAAAMAEAGQAEAFAGABQAFgBADgDQAEgEABgIIAIABQgBAMgGAFQgGAHgIAAQgJAAgHgJg"); this.shape_271.setTransform(373.2,60.6); this.shape_272 = new cjs.Shape(); this.shape_272.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgXAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAWguIAKAAIAAA9g"); this.shape_272.setTransform(365.1,60.6); this.shape_273 = new cjs.Shape(); this.shape_273.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMArIAAguIgWAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAWguIAKAAIAAA9gAgJgfQgDgDgCgIIAGAAQACAIAGAAQADAAADgBQABgCABgFIAGAAQgBAIgEADQgEAFgFAAQgFAAgEgFg"); this.shape_273.setTransform(356.9,59.4); this.shape_274 = new cjs.Shape(); this.shape_274.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgOAHgJQAHgJAJABQAKAAAHAIQAHAIAAAPIAAADIgmAAQABAKAEAFQAFAGAEAAQAKAAAFgNIAIACQgCAJgGAFQgFAGgKAAQgJAAgHgJgAgIgSQgFAEAAAJIAcAAQgCgIgCgEQgFgGgGAAQgFAAgDAFg"); this.shape_274.setTransform(351.4,60.6); this.shape_275 = new cjs.Shape(); this.shape_275.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAHgBIACgBIAAgKIAAgoIAoAAIAAA9IgJAAIAAg1IgWAAIAAAeIAAAOQgBAEgCADQgDACgFAAIgHAAg"); this.shape_275.setTransform(345.6,60.6); this.shape_276 = new cjs.Shape(); this.shape_276.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANAfIAAguIgYAuIgJAAIAAg9IAIAAIAAAuIAYguIAJAAIAAA9g"); this.shape_276.setTransform(340.2,60.6); this.shape_277 = new cjs.Shape(); this.shape_277.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMAoQgGgFgCgIQgDgIAAgTQAAgZAHgIQAHgJANAAIAKAAIACgCIAHAAQgBAHgCACQgBADgDAAIgLABQgJAAgEACQgEADgCAGQgCAFABAJQAGgMAKAAQAKAAAHAJQAGAIAAANQAAAOgGAJQgGAKgLAAQgIAAgFgFgAgJgDQgFAFAAAMQABALAEAGQAFAFAFAAQAGAAAEgGQAEgHAAgLQAAgLgEgEQgEgGgGAAQgHAAgDAGg"); this.shape_277.setTransform(334.7,59.3); this.shape_278 = new cjs.Shape(); this.shape_278.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAHgIAJAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgKgRQgEAGAAALQAAAMAEAGQAFAFAFABQAGgBAFgFQAEgGAAgMQAAgLgEgGQgFgGgGAAQgFAAgFAGg"); this.shape_278.setTransform(329.1,60.6); this.shape_279 = new cjs.Shape(); this.shape_279.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATAfIAAgxIgQAxIgGAAIgPgzIAAAzIgIAAIAAg9IANAAIANAwIAPgwIAMAAIAAA9g"); this.shape_279.setTransform(323,60.6); this.shape_280 = new cjs.Shape(); this.shape_280.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAGgIAKAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgHAJgKAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQADAFAGABQAGgBAEgFQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgEgGgGAAQgGAAgDAGg"); this.shape_280.setTransform(316.9,60.6); this.shape_281 = new cjs.Shape(); this.shape_281.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDAfIAAg0IgQAAIAAgJIAnAAIAAAJIgPAAIAAA0g"); this.shape_281.setTransform(311.9,60.6); this.shape_282 = new cjs.Shape(); this.shape_282.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUAfIAAg9IAUAAIAJABQAEACADAEQACADAAAHQAAAIgFAEQAIADAAAMQAAAHgFAFQgDAFgLAAgAgLAXIALAAQAHgBACgCQADgCAAgFQAAgFgDgCQgDgCgHAAIgKAAgAgLgEIAJAAIAHAAIADgEQACgCAAgDQAAgEgDgCQgDgCgGAAIgJAAg"); this.shape_282.setTransform(307.2,60.6); this.shape_283 = new cjs.Shape(); this.shape_283.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAbQgFgEABgIQAAgFACgFQACgEADgCQAFgCAIgBQAJgCAFgCIAAgCQAAgHgDgCQgDgEgGAAQgGAAgCADQgDACgBAHIgJgBQACgLAFgEQAGgFAJABQAIAAAFACQAEADABAFIABANIAAANIABATIADAHIgJAAIgCgHQgFAEgEACQgEACgFABQgIAAgFgGgAgBAEQgFAAgDACQAAAAgBABQAAAAgBAAQAAABAAAAQgBABAAAAQgBACAAAEQAAAEADADQACACAFAAQAEAAAEgCQADgCACgFQACgEAAgHIAAgEIgNAEg"); this.shape_283.setTransform(301.7,60.6); this.shape_284 = new cjs.Shape(); this.shape_284.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAGgIAKAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgHAJgKAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQADAFAGABQAGgBAEgFQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgEgGgGAAQgGAAgDAGg"); this.shape_284.setTransform(293.5,60.6); this.shape_285 = new cjs.Shape(); this.shape_285.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUAfIAAg9IAUAAIAJABQAEACADAEQACADAAAHQAAAIgFAEQAIADAAAMQAAAHgFAFQgDAFgLAAgAgLAXIALAAQAGgBADgCQADgCAAgFQAAgFgDgCQgDgCgHAAIgKAAgAgLgEIAJAAIAHAAIADgEQACgCAAgDQAAgEgDgCQgDgCgGAAIgJAAg"); this.shape_285.setTransform(288.3,60.6); this.shape_286 = new cjs.Shape(); this.shape_286.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgEAfIAAg0IgQAAIAAgJIAoAAIAAAJIgQAAIAAA0g"); this.shape_286.setTransform(283.3,60.6); this.shape_287 = new cjs.Shape(); this.shape_287.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPAYQgGgIAAgQQAAgPAGgIQAHgIAJAAQAIAAAFAEQAGAFABAKIgIABQgBgFgEgEQgDgDgEAAQgFAAgEAFQgFAHAAALQAAAMAEAGQAEAFAGABQAFgBADgDQAEgEABgIIAIABQgBAMgGAFQgGAHgIAAQgJAAgHgJg"); this.shape_287.setTransform(278.7,60.6); this.shape_288 = new cjs.Shape(); this.shape_288.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgGgIgBgQQABgOAGgJQAHgJAKABQAJAAAHAIQAHAIgBAPIAAADIglAAQABAKAEAFQAEAGAGAAQAJAAAEgNIAJACQgCAJgGAFQgGAGgIAAQgKAAgHgJgAgIgSQgFAEAAAJIAbAAQAAgIgDgEQgEgGgHAAQgEAAgEAFg"); this.shape_288.setTransform(273.4,60.6); this.shape_289 = new cjs.Shape(); this.shape_289.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAgZQgIADgGAAQgHAAgGgGQgEgFAAgMIAAgQIAIAAIAAALIABAMQAAADADADQAEABADAAQAEAAAIgCIAAgcIAIAAIAAA9g"); this.shape_289.setTransform(267.9,60.6); this.shape_290 = new cjs.Shape(); this.shape_290.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAMAfIAAguIgWAuIgKAAIAAg9IAJAAIAAAuIAWguIAKAAIAAA9g"); this.shape_290.setTransform(262.8,60.6); this.shape_291 = new cjs.Shape(); this.shape_291.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAfIAAgJIAHgBIACgBIABgKIAAgoIAnAAIAAA9IgJAAIAAg1IgVAAIAAAeIgBAOQgBAEgDADQgCACgFAAIgHAAg"); this.shape_291.setTransform(256.9,60.6); this.shape_292 = new cjs.Shape(); this.shape_292.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAYQgHgIAAgQQAAgPAHgIQAHgIAJAAQAKAAAHAIQAHAIAAAPQAAAQgHAIQgGAJgLAAQgJAAgHgJgAgJgRQgFAGAAALQAAAMAFAGQAEAFAFABQAHgBADgFQAFgGAAgMQAAgLgFgGQgDgGgHAAQgFAAgEAGg"); this.shape_292.setTransform(251.5,60.6); this.shape_293 = new cjs.Shape(); this.shape_293.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AANArIgMgYQgEgLgEgCQgDgEgDAAIgBABIAAAoIgKAAIAAhVIAKAAIAAAlQAGAAADgCQACgDADgMIAGgNQACgDADgCQAEgCAGAAIADAAIAAAKIgCAAIgCAAQgEAAgCACQgCADgDAJQgEAKgCADQgDAEgCABQAGACAGANIAPAcg"); this.shape_293.setTransform(246.3,59.4); this.shape_294 = new cjs.Shape(); this.shape_294.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAAAGIgFAMIgGgFIAIgLIgMgCIACgIIALAFIAAgOIAGAAIgCAOIAMgFIACAIQgGACgGAAIAIALIgFAFIgHgMg"); this.shape_294.setTransform(238.4,56.7); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[]}).to({state:[{t:this.shape_32},{t:this.shape_31},{t:this.shape_30},{t:this.shape_29},{t:this.shape_28},{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17,p:{x:479.7}},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7,p:{x:663.2}},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2,p:{x:749.1}},{t:this.shape_1},{t:this.shape,p:{x:779.8}}]},237).to({state:[{t:this.shape_44},{t:this.shape_43},{t:this.shape_42},{t:this.shape_41},{t:this.shape_40},{t:this.shape_39},{t:this.shape_2,p:{x:486.3}},{t:this.shape_7,p:{x:503.3}},{t:this.shape_38},{t:this.shape_37},{t:this.shape_36},{t:this.shape_17,p:{x:580}},{t:this.shape_35},{t:this.shape_34},{t:this.shape_33},{t:this.shape,p:{x:653}}]},102).to({state:[{t:this.shape_294},{t:this.shape_293},{t:this.shape_292},{t:this.shape_291},{t:this.shape_290},{t:this.shape_289},{t:this.shape_288},{t:this.shape_287},{t:this.shape_286},{t:this.shape_285},{t:this.shape_284},{t:this.shape_283},{t:this.shape_282},{t:this.shape_281},{t:this.shape_280},{t:this.shape_279},{t:this.shape_278},{t:this.shape_277},{t:this.shape_276},{t:this.shape_275},{t:this.shape_274},{t:this.shape_273},{t:this.shape_272},{t:this.shape_271},{t:this.shape_270},{t:this.shape_269},{t:this.shape_268},{t:this.shape_267},{t:this.shape_266},{t:this.shape_265},{t:this.shape_264},{t:this.shape_263},{t:this.shape_262},{t:this.shape_261},{t:this.shape_260},{t:this.shape_259},{t:this.shape_258},{t:this.shape_257},{t:this.shape_256},{t:this.shape_255},{t:this.shape_254},{t:this.shape_253},{t:this.shape_252},{t:this.shape_251},{t:this.shape_250},{t:this.shape_249},{t:this.shape_248},{t:this.shape_247},{t:this.shape_246},{t:this.shape_245},{t:this.shape_244},{t:this.shape_243},{t:this.shape_242},{t:this.shape_241},{t:this.shape_240},{t:this.shape_239},{t:this.shape_238},{t:this.shape_237},{t:this.shape_236},{t:this.shape_235},{t:this.shape_234},{t:this.shape_233},{t:this.shape_232},{t:this.shape_231},{t:this.shape_230},{t:this.shape_229},{t:this.shape_228},{t:this.shape_227},{t:this.shape_226},{t:this.shape_225},{t:this.shape_224},{t:this.shape_223},{t:this.shape_222},{t:this.shape_221},{t:this.shape_220},{t:this.shape_219},{t:this.shape_218},{t:this.shape_217},{t:this.shape_216},{t:this.shape_215},{t:this.shape_214},{t:this.shape_213},{t:this.shape_212},{t:this.shape_211},{t:this.shape_210},{t:this.shape_209},{t:this.shape_208},{t:this.shape_207},{t:this.shape_206},{t:this.shape_205},{t:this.shape_204},{t:this.shape_203},{t:this.shape_202},{t:this.shape_201},{t:this.shape_200},{t:this.shape_199},{t:this.shape_198},{t:this.shape_197},{t:this.shape_196},{t:this.shape_195},{t:this.shape_194},{t:this.shape_193},{t:this.shape_192},{t:this.shape_191},{t:this.shape_190},{t:this.shape_189},{t:this.shape_188},{t:this.shape_187},{t:this.shape_186},{t:this.shape_185},{t:this.shape_184},{t:this.shape_183},{t:this.shape_182},{t:this.shape_181},{t:this.shape_180},{t:this.shape_179},{t:this.shape_178},{t:this.shape_177},{t:this.shape_176},{t:this.shape_175},{t:this.shape_174},{t:this.shape_173},{t:this.shape_172},{t:this.shape_171},{t:this.shape_170},{t:this.shape_169},{t:this.shape_168},{t:this.shape_167},{t:this.shape_166},{t:this.shape_165},{t:this.shape_164},{t:this.shape_163},{t:this.shape_162},{t:this.shape_161},{t:this.shape_160},{t:this.shape_159},{t:this.shape_158},{t:this.shape_157},{t:this.shape_156},{t:this.shape_155},{t:this.shape_154},{t:this.shape_153},{t:this.shape_152},{t:this.shape_151},{t:this.shape_150},{t:this.shape_149},{t:this.shape_148},{t:this.shape_147},{t:this.shape_146},{t:this.shape_145},{t:this.shape_144},{t:this.shape_143},{t:this.shape_142},{t:this.shape_141},{t:this.shape_140},{t:this.shape_139},{t:this.shape_138},{t:this.shape_137},{t:this.shape_136},{t:this.shape_135},{t:this.shape_134},{t:this.shape_133},{t:this.shape_132},{t:this.shape_131},{t:this.shape_130},{t:this.shape_129},{t:this.shape_128},{t:this.shape_127},{t:this.shape_126},{t:this.shape_125},{t:this.shape_124},{t:this.shape_123},{t:this.shape_122},{t:this.shape_121},{t:this.shape_120},{t:this.shape_119},{t:this.shape_118},{t:this.shape_117},{t:this.shape_116},{t:this.shape_115},{t:this.shape_114},{t:this.shape_113},{t:this.shape_112},{t:this.shape_111},{t:this.shape_110},{t:this.shape_109},{t:this.shape_108},{t:this.shape_107},{t:this.shape_106},{t:this.shape_105},{t:this.shape_104},{t:this.shape_103},{t:this.shape_102},{t:this.shape_101},{t:this.shape_100},{t:this.shape_99},{t:this.shape_98},{t:this.shape_97},{t:this.shape_96},{t:this.shape_95},{t:this.shape_94},{t:this.shape_93},{t:this.shape_92},{t:this.shape_91},{t:this.shape_90},{t:this.shape_89},{t:this.shape_88},{t:this.shape_87},{t:this.shape_86},{t:this.shape_85},{t:this.shape_84},{t:this.shape_83},{t:this.shape_82},{t:this.shape_81},{t:this.shape_80},{t:this.shape_79},{t:this.shape_78},{t:this.shape_77},{t:this.shape_76},{t:this.shape_75},{t:this.shape_74},{t:this.shape_73},{t:this.shape_72},{t:this.shape_71},{t:this.shape_70},{t:this.shape_69},{t:this.shape_68},{t:this.shape_67},{t:this.shape_66},{t:this.shape_65},{t:this.shape_64},{t:this.shape_63},{t:this.shape_62},{t:this.shape_61},{t:this.shape_60},{t:this.shape_59},{t:this.shape_58},{t:this.shape_57},{t:this.shape_56},{t:this.shape_55},{t:this.shape_54},{t:this.shape_53},{t:this.shape_52},{t:this.shape_51},{t:this.shape_50},{t:this.shape_49},{t:this.shape_48},{t:this.shape_47},{t:this.shape_46},{t:this.shape_45}]},102).to({state:[]},86).wait(16)); // Layer 1 this.instance_5 = new lib.BlackBG("synched",0); this.instance_5.parent = this; this.instance_5.setTransform(500.8,75.2,1.35,1.231,0,0,0,0.1,0.1); this.instance_5.alpha = 0.648; this.instance_5._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_5).wait(133).to({_off:false},0).to({_off:true},394).wait(16)); // bg this.instance_6 = new lib.bg(); this.instance_6.parent = this; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_6).wait(543)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(500,75,1000,150); // library properties: lib.properties = { width: 1000, height: 150, fps: 50, color: "#FFFFFF", opacity: 1.00, webfonts: {}, manifest: [ {src:"images/Arenda.png", id:"Arenda"}, {src:"images/bg.jpg", id:"bg"}, {src:"images/Lizing.png", id:"Lizing"} ], preloads: [] }; })(lib = lib||{}, images = images||{}, createjs = createjs||{}, ss = ss||{}, AdobeAn = AdobeAn||{}); var lib, images, createjs, ss, AdobeAn;